March 21, 2019

Walgahiin Adda Demokiraatawaa Oromoo Munich Germany’tti gaggeeffame milkiin xumurame

Germany_1Adda Demokiratawaa Oromoon yaamamee Munich German keessatti kan gaggeeffame walgahii Miseensota, Deeggarrtootaa fi hawaasa Oromoo milkiin xumuramuu isaa oduun achii nu ga’e addeesse.

Walgahii kana irrattis miseensotnii fi deeggartootni Adda Dimokiratawaa Oromoo biyyoota Awurophaa adda addaa, kan akka Norway, Swizerland, Holland, England, Sweeden, France fi magaalota German adda addaa irraa dhufanii kan qooda fudhatan yoo ta’u Hawaasni Oromoo Magaalaa Munich fi naannoo isaa jiraatanis baayyinaan argamanii walgahii kana irraa qooda fudhataniiru.
Read More

ODF Political Program

Adopted by

Founding Congress

25-27 March 2013

Introduction

Since its emergence as a modern state at the end of the 19th century through the brutal war of conquest under Menelik II, Ethiopia has been the prison of nations and nationalities, the Oromo being one of them. The conquest was one of genocidal campaigns leading to massive loss of life, disease and famine. Consequently the Oromo lost their freedom, land and other resources, and were reduced to serfs under the notorious gabbar system. Ever since, they have waged relentless struggles to regain their freedom and dignity by every available means at their disposal, suffering untold repression and misery, despite which their determination has not waned, but only stiffened like never before.
Read More

Raadiyoo Adda Demokiratawaa Oromoo (ADO)

Raadiyoo Bilisummaa Oromoo (RBO) jedhamee kan moggaafame Raadiyoon  Adda Dimokiratawaa Oromoo harra Caamsaa 15 bara 2013 irraa jalqabee qilleensarra ooluuf jira. RBO Logo

Raadiyoon Bilisummaa Oromoo(RBO)n Adda Demokiratawaa Oromoon qophaawee  ammaaf torbanitti guyyaa tokko, guyyaa Roobii sa’a tokkoof afaan Oromoon tamsaasa isaa jalqabuuf jiru RBOn, hawaasa Oromoo adunyaa guutuu keessa jiraataniif sagantaa isaa dhiheessa.  Raadiyoon Bilisummaa Oromoo sagantaa isaa kana keessatti  sochii Addi Demoikraatawaa Oromoo gaggeessuu fi walii gala qabsoo sabani Oromoo mirga isaa deeffachuuf taasisu irratti kan xiyyaafatu yoo ta’u, itti dabalees, aadaa, seenaa fi ogbarruu Oromoo irratti gad fageenyaan hojjeta. Tamsaasi Raadiyoo Bilisummaa Oromoo ammaaf kara marsaa interneetii Adda Demokiraatawaa Oromoo http://oromodemocraticfront.org  yaaliif jalqabee jiru kun  fuula durattis dhaggeeffattoota isaa Oromiyaa fi biyya Ethiopia  keessa jiraaniif afaan adda addaan kalaltiin dabarsuuf irratti hojjechaa jira. Kanaafuu dhaggeeffattootni keenya hundi yaada, qeeqaa fi gaaffii qaban hunda kara marsaa ADO  oromodemocraticfront@gmail.com akka nuuf erganii fi irraa qooda fudhatan kabajaan afeerra.

Kun beeksisa gabaabaa Raadiyoo Bilisummaa Oromoo dhaahessuuf dhihaatee dha.

May 15, 2013
ADO

Dhamsa Guyyaa Gootota Oromoo ODF irraa

Waltajjiin Marii Oromoo gara Adda Dimokraatawaa Oromootti Jijjiirame

Baatiwwan kurnan darbaniif deemsa qabsoo bilisummaa Oromookaleessaa, kan har’aa fi borii irratti hawaasa Oromoo waliin maree gaggeessaakan ture WMO Bitootessa 25-27 bara 2013tti kora gaggeeffateen gara dhaabaattijijjiiramuu isaa Ibsa Labsaa isaa keessatti addeessee jira.

ODF Begins MN

Kora bu’ureessaa kana irrattis jiilotaa fi bakka bu’ootniWaltajjii Marii Oromoo biyyoota adda addaa irraa dhufani, bakka bu’oonnicaayaalee hawaasaa fi abbootii amantii, akkasumas beektotaa fi namootamuuxannoo qabsoo bara dheeraa qaban qabsaa’onni Oromoo irratti afeeramuun korribu’ureessaa kun sirna ho’aan gaggeeffame.

Read More