November 18, 2018

Raadiyoo Adda Demokiratawaa Oromoo (ADO)

Raadiyoo Bilisummaa Oromoo (RBO) jedhamee kan moggaafame Raadiyoon  Adda Dimokiratawaa Oromoo harra Caamsaa 15 bara 2013 irraa jalqabee qilleensarra ooluuf jira. RBO Logo

Raadiyoon Bilisummaa Oromoo(RBO)n Adda Demokiratawaa Oromoon qophaawee  ammaaf torbanitti guyyaa tokko, guyyaa Roobii sa’a tokkoof afaan Oromoon tamsaasa isaa jalqabuuf jiru RBOn, hawaasa Oromoo adunyaa guutuu keessa jiraataniif sagantaa isaa dhiheessa.  Raadiyoon Bilisummaa Oromoo sagantaa isaa kana keessatti  sochii Addi Demoikraatawaa Oromoo gaggeessuu fi walii gala qabsoo sabani Oromoo mirga isaa deeffachuuf taasisu irratti kan xiyyaafatu yoo ta’u, itti dabalees, aadaa, seenaa fi ogbarruu Oromoo irratti gad fageenyaan hojjeta. Tamsaasi Raadiyoo Bilisummaa Oromoo ammaaf kara marsaa interneetii Adda Demokiraatawaa Oromoo http://oromodemocraticfront.org  yaaliif jalqabee jiru kun  fuula durattis dhaggeeffattoota isaa Oromiyaa fi biyya Ethiopia  keessa jiraaniif afaan adda addaan kalaltiin dabarsuuf irratti hojjechaa jira. Kanaafuu dhaggeeffattootni keenya hundi yaada, qeeqaa fi gaaffii qaban hunda kara marsaa ADO  oromodemocraticfront@gmail.com akka nuuf erganii fi irraa qooda fudhatan kabajaan afeerra.

Kun beeksisa gabaabaa Raadiyoo Bilisummaa Oromoo dhaahessuuf dhihaatee dha.

May 15, 2013
ADO

Dhamsa Guyyaa Gootota Oromoo ODF irraa

Waltajjiin Marii Oromoo gara Adda Dimokraatawaa Oromootti Jijjiirame

Baatiwwan kurnan darbaniif deemsa qabsoo bilisummaa Oromookaleessaa, kan har’aa fi borii irratti hawaasa Oromoo waliin maree gaggeessaakan ture WMO Bitootessa 25-27 bara 2013tti kora gaggeeffateen gara dhaabaattijijjiiramuu isaa Ibsa Labsaa isaa keessatti addeessee jira.

ODF Begins MN

Kora bu’ureessaa kana irrattis jiilotaa fi bakka bu’ootniWaltajjii Marii Oromoo biyyoota adda addaa irraa dhufani, bakka bu’oonnicaayaalee hawaasaa fi abbootii amantii, akkasumas beektotaa fi namootamuuxannoo qabsoo bara dheeraa qaban qabsaa’onni Oromoo irratti afeeramuun korribu’ureessaa kun sirna ho’aan gaggeeffame.

Read More