February 22, 2019

ODF Press Release regarding the killing and arresting of peaceful Oromo protesters

Here is a statement released by ODF regarding the killing and arresting of peaceful Oromo protesters on the issue of Finfinne (in Afaan Oromoo, English and Amharic versions).

Ibsa ADO Finfinnee Illaalchisee
Statement of ODF on Finfinne (Addis Ababa) English version
ODF Press Release on Finfinne (addis Ababa) Amharic Version

 

Walitti bu’insa dhihenyatti Oromoota Booranaa fi Gujii gidduutti ta’e ilaalchisee ibsa ADO

Addi Demokiraatawaa Oromoo ADOn walitti bu’insa dhiheenya goosota Oromoo Booranaa fi Gujii gidduutti ta’ee miidhama guddaa qaqqabeef gadda guddaa itti dhaga’amu ibsata. Sababa walitti bu’iinsa kanaanis lubbuu fi qabeenyi heedduun galaafatameera. Hundeen rakkoo kanaas hirdhina bulchiinsa gaarii fi sarbama mirga ilma namaa kan Ethiopia kessatti raawatamaa jiru ta’uun isaa mamsiisa mitti.

Rakkoon akkanaa hawaasa giddutti akka hin dhalanne bulchiinsi moottummaa eeggannaa barbaachisu hunda gochuutu isarra ture. Mormii fi dhibdee dhalateefis gara lameenuu irraa dhageefachuudhan furmaata gama lachuu walitti harkisu lafa kaayutu silaa irraa eegama. Kun ta’uu dhabuu irraa dhiigni obboleewwan lamaan jiduutti dhangala’ee jira. Kun gaddisiisaa dha. Read More

Sagantaa Irbaataa ADO Marsaa ADO MN’n Qophaawe

Sagantaa Irbaataa ADO Marsaa ADO MN’n Qophaawe
Bitootessa/March 22 bara 2014

Qophiin Galgala Irbaataa ADO Marsaa ADO Minnesotaan gaafa Bitootessa (March) 22, 2014 magaalaa lakkuu (Minneapolis- Saint Paul) keessatti qohaa`e milkiin xumuramee jira. Qophii irbaataa kana irratti kan argaman miseensootaa fi deeggartoota ADO afeeramanii fi dhibbaan lakkaawaman ture. Qophiin kun akka aadaa Oromootti eebba maanguddootaa fi abbootii amantiin baname.

This slideshow requires JavaScript.


Itti aanusuudhaan wal-gahii kana irratti bakka buutuun Waajjira Senator Minnesota Al Franken jedhamu irraa argamte Aadde Ayianna Kennerly dhaamsaa fi nagaa Waajirra Senaotor Al Franken irra fidde dhiyeesitee jirti. Dhaamsa ishee keessattis Waajjirri isaanii ilmaan Oromoo Minnesotaa keessatti argaman karaa barbaachisaa ta`een tajaajiluuf qophii ta`uu fi qabsoo Oromoo bira akka dhabatan adeessitee jirti. Haasaa ishee booda Vidiyoon Sochii Addi Demokiraatawaa Oromoo erga bu’ureeffamee kaasee waggaa tokko kana keessatti raawwate kan Damee Beeksisii fi Odeessiin qophaa`e dhihaatee agarsiisamee jira. Vidiyoo kana irrattis hojii ADO dameelee torba qabuun;- karaa Jaarmayaa fi Siyaasaa, Diplomaasii, Dinagdee, Beeksisii fi Odeessii, Qunnamtii, Tumsa dhaaboolee mormitootaa, Qorannoo fi Xiinxalaa fi Caayaalee ummata ijaaruun hojjataman cunfuun agarsiisaaf dhihaate. Read More

Walgahii Ummata- Marsa ADO Naanno Lancaaster Pennsylvania

Gaafa Amajjii 18/2014 walgahii Ummata Lancaaster Pa keessa, Marsa ADO Pa dhaan kan qophawee akeeka yaamameef milkkiin xumuraame. Walgahii kana iraati kan hirmaatan miseensooni ADO Pa, Deegertoota ADO fi hawwaasni Oromoo naanno Pennsylvania jiraan baayyinaan iraati argaamu dhaan ibsa haala qabsoo Oromoo keessa jiru dhageefaatani, marii hoggantoota ADO waliin goodhaanif carraa bananii.

This slideshow requires JavaScript.

Walgahiin kun akka aaddaa Oromootti Eebba manguddotaan eegale, Itti aansuun J/Caalaa Lataa hirmaatoota walgahii kana baga nagaan dhuftanii jadhaani akeeka walgahii kana ibsuu dhaan keessummota kabaaja hoggantoota ADO hirmatoota walgahii kana waliin wal barsisaani. Read More

Nelson Mandela Irraa Maal Barannaa?

Obbo Baqalaa Jiraataan barreeffamee RBO akka Gulaalametti

Gotichi Afrika Nelson Mandelan erga dhukkubsatee mana yaalatti deddebi’uu eegale irra kaasee hawasni adunyaa kanaa guutuun waa’ee isaa jala bu’ee hordofaa ture. Midiyalee beekamoon haala isaa duuka bu’ani adunyaadhaf ibsaa turan. Dhukkubsachunis ta’e duuti hiree namaa, kan nama biraa hin hafne yoo ta’eyyuu kan Mandelaa adda ture.  Hawwasni adunyaa kanaa du’a goota kanaa dhga’us ta’e arguu hin barbadne jechuun ni danda’ama.  Dhugadha namni akka Mandelaa silaa du’uu hin qabu. Otuu danda’amera ta’e fakkeenya qabsoo bilisummaa, nagaa, araaraa fi namoomaa ta’ee barabaraan jiraata ture. Garuu hangam jallatamaa ta’uyyuu nama ta’ee waan dhalateef qaamaan du’ee boqotuun isaa hin hafne.

Adunyaa kana irratti yeroo baayee yeroo namni tokko du’u hojii fakkeessa heddutu dalagama.  Namichi yeroo lubbudhan jiru wanta inni hin ta’inii fi hin dalagin irra tuuludhan fakkeesu, saaduu, faarsu.  Isa goota hin ta’inin goota jechuun, isa arjaa hin ta’inin arjaa dha jechun, isa badi dalagaa turen nama haqqatti jechuudhan faarsuun beekamaa dha. Read More

ODF on the Passing of Nelson Mandela

Statement of the Oromo Democratic Front (ODF) on the Passing of Nelson Mandela

The Oromo Democratic Front (ODF) extends its condolence to the great people and government of South Africa on the passing of Nelson Mandela.

Mandela’s contribution to South Africans and humanity is not limited to retiring apartheid, an abomination and a blot on our universal human yearning for liberty, from the annals of history through perseverance, determination, foresight, and magnanimity but also his legacy of inspiring generations of anti-inequality leaders across the world.

Mandela received military training in the hands of the late Ethiopian general Taddesse Birru and his band of fellow Oromo officers. During this encounter, the two struck a friendship founded on love for freedom, opposition against all forms of inequality, and rejection of injustice.

Mandela talked greatly about the trials and tribulations of Black South Africans under apartheid, which the general could not but relate to the suffering of Ethiopia’s majority population, the Oromo, facing untold repression, marginalization, and exploitation.

In fact, general Birru was so affected that he did not stop merely at training a fighter to combat injustice and inequality abroad while protecting it close at home. Following his trainee’s example, Birru vigorously agitated for equality. However, his peaceful, just, and measured acts not only fell on deaf ears but also earned him the status of “enemy of the state.” Read More

Statement on the Mistreatment of Immigrants from Ethiopia in Saudi Arabia

We, members of the Oromo Democratic Front (ODF), strongly condemn all actions of brutality carried out against migrant workers from Ethiopia in the Kingdom of Saudi Arabia. Leave alone our fellow Oromos, we do not wish such dehumanizing, barbaric, and vicious violence being inflicted on any human being whatsoever.  Although officials of the Kingdom of Saudi Arabia have every right to ask foreigners to leave their country, it should be done in a civilized fashion where people are not dehumanized and abused. The Kingdom of Saudi Arabia, under the UN charter, has an obligation to observe and protect human rights and treat immigrants in accordance to international law. Read More

Gabaasa Oduu Walgahii Hawaasaa DC fi Ohio

Gabaasa Oduu Walgahii Hawaasaa ADO yaamamee Washington DC fi Columbus Ohio t gaggeeffame

Dhiheenya kana Hagayya 10 fi 11 bara 2013 Marsaaleen ADO Columbus Ohio  fi Washington DC jiran walgahii ummataa naannoo jiranitti qopheessuun hawwaasni Oromoo nannoo sana jiraatan akka irratti argamanii hoggantoota ADO waliin mari’ataniif carraa bananii turan. Walgahiin gaggeeffamanlamaan kunis akeeka yaamamaniif guutuun milkiin xumuraman.

IMG_0076

Walgahii Columbus Ohio ti gaggeeffame irratti ummatni Oromoo naannoo Culumbus Ohio  fi New York irraa walitti dhufe baayyinaan kan irratti argame yoo ta’u walgahichis akka aadaa Oromootti eebbaan kan baname ture. Eebba Maanguddoon boodas Hoggantoota ADO keessaa Obbo Leencoo Lataa Pirezdantiin ADO,  mataa Damee hariiroo alaa Dr Bayaan Asoobaa akkasumas mataa dame qorannaa fi xiinxalaa obbo Read More

Happy Eid Al-Fitr from ODF

We, members of the Oromo Democratic Front, wish our Muslim brothers and sisters in Ethiopia and throughout the world a very happy Eid Al-Fitr. We congratulate each and every one of them for successfully completing a month-long period of fasting, religious devotion and fellowship.

During the month of Ramadan, Muslims dedicate themselves to deep religious reflection, fasting and prayer in order to enhance the fellowship of family and community members. Such an exercise is best performed under conditions of peace and harmony, conditions that  have been non-existent for Ethiopian Muslims now for almost two years. Hence, Muslims are celebrating this year’s Eid Al-Fitr once again under a very challenging atmosphere. Read More

Walgahiin Hoganootaa ADO

Walgahiin Hoganootaa ADO waxabajjii 29 hanga Adolessa 3 bara 2013tti gaggeeffame milkee yaamameef guutuun xumuramuun isaa hubatame

Waxabajjii 29 hanga Adolessa 3 bara 2013tti kan gaggeeffame walgahiin Koree Hoji Raawwachiiftuu fi Koree Gidduu ADO dhimmoota jajjaboo sochii Adda Dimokiratawaa Oromoo irratti marii bal’aa gaggeesse. Walgahiin kun erga ADOn bu’ureeffame isa jalqabaa waan ta’eefis, hojii dhaabichaa baatii sadan darban kana keessa raawwataman, kan saganteeffamanii jiranii fi akeeka hojii fuula duraa irrattis gamaaggama bal’aa gaggeesse.

Addi Democraatrawaa Oromoo (ADO)n akka dhaabaa haaraa yaadaa fi sagantaa siyaasaa haaraa qabatee ka’eetti, kayyoo isaa kana bakkaan gahuuf kan dan- deessisu, qajeelfamoota dhabichi ittin hojjetu, caasaa ijaarsaa fi tarsiimoo adda addaa irratti hojii hanga ammaatti raawwataman keessa deebi’ees ilaaleera.

Itti dabaluunis Jaarmaya Haaraa kana yaada haaraa fi ilaalcha jabanaa kan hubannaa fi beekumsaan masakameen gaggeessuuf waraqaa qorannaa adda addaa dhihaatan irrattis maree godheera. Dhuma irrattis Korri hogganota kun hojii ADO fuula duraa irratti tarttiba hojii bal’aa lafa kaawwate fiixa baasuuf jabinaan muratee wal gahii isaa xumure.

DSC04166

Irbaanni ADO Minneapolis MNti sirna ho’aan gag- geeffame

Read More