April 25, 2018

ODF/PG7 – Ayyaana Irreecha Oromoo irratti dhumiinsaa fi ajjeechaa gahe ilaalchisee ibsa Adda Diimookraatawaa Oromoo (ADO) fi Arbanyooch Ginbot 7 irraa kenname

Ayyaana Irreecha Oromoo irratti dhumiinsaa fi ajjeechaa gahe ilaalchisee ibsa Adda Diimookraatawaa Oromoo (ADO) fi Arbanyooch Ginbot 7 irraa kenname

Waggoota diddamii-shaniif bittaa Wayyaanee jalatti, du’aa olii fi jiraa gadiitti lakkaawamtanii kan dhiitamaa fi hiraarfamaa jirttan lammiiwwan Itiyoophiyaa!

Dhumiinsaa fi ajjeechaa ummata keenya irra gahe ilaalchisee oduu gaddisiisaa Bushooftuu dhaa tamsa’eerifaatuu guddaadhaan hordofaa turre. Humna waraana faashistii Wayyaanee kan Agaazii jedhamee waamamuun dhumiinsaa fi ajjeechaan ummata Oromoo maliyoonaa hedduun lakkaawamu kan nagaadhaan ayyaana Irreechaa kabajauuf Hora Arsaadeetti yaa’ee irra gaye, beekumsaa fi ajaja mootummaa biyyan bulcha jedhee if dhaaduun gaggeeffamuun isaa matootii fi hooggantooti mootummaa kanaa sammuu akka namaatti yaadu dhabuu isaanii mirkaneessa.

Ummanni Oromoo qabsoo bara heedduutiin asxaalee aadaa fi eenymmaa isaa agarsiisan baay’ee keessaa kan hambifate tokko Irreecha ta’uun isaa hin mamsiisu. Ayyaana amantii isaatii irreeffachuuf saba nagaan waliitti yaa’e tokko gara jabinaan ajjeesuu fi qileetti oofanii akka dhuman taasisuun waan kanaan duraa gurraafillee dhagahamee hin beekamneedha. Oduu suukaneessaan akkasii seenaa saba fedhee keessattillee mul’atee hin beeku. Akka sab-quunnamtii adda addaa irraa dhageenyutti, hamma ammaatti namooti hedduun humna waraana Agaaziitiin rasaasaan galaafatamaniiru; loltoota Agaaziitiin dirqisiifamanii qileetti naqamaniiru; dhibbaatamaan kan lakkaawaman ammo bakki isaan bu’an hin beekamin jira. Gochaa Agaazii fi Wayyaanee kana kan caalaatti suukaneessaa taasisu ammoo yakki ummata gara jabinaan galaafatamee fi itti roorrifame kanaa diddaa garbummaa, mirga-dhalootaa fi namummaa karaa nagaa (harka qullaa) gaafachuudhaaf yaalii taasisuu isaa duwwaa ta’uu isaati.

Gara jabinni kun tuffii fi jibbiinsa Wayyaaneen saba Itiyoophiyaa hundaaf qabdu mirkaneessuu irra darbee gaafilee mirga namummaaf dhihaatan hunda humna waraanaatiin cabsee ol-aantummaan dhiitee bituuf labsii waraanaa uummattoota mormii kaasan hunda irratti dhiheenya kana labse hojjaa irra oolchuu jalqabuu isaa agarsiisa. Haa ta’u malee dhumiinsa suukaneessaa saba Oromoo irra gahe fi gahaa jiru kana ibsa baasuun balaaleffachuu qofti gahaa akka hin taane ni hubanna. Badii gahe kanaaf guutumaaan guutuutti kan itti gaafatamu hooggantoota Wayyaanee akka ta’an hubachiisuun barbaachisaaadha. Badiinsaa fi roorroo akkasii hanbisuuf Wayyaanee hiddaan buqqisuun dirqiidha. Wayyaanee hiddaan buqqisuuf ammoo tokkoomanii humna ta’uun qabsaawuun waan wal nama gaafachiisu miti. Waliiftumsanii gurmuu tokkoon qabsaawuudhaan sirna Wayyaanee dhabamsiisuun dirqama filannaa biraa hinqabne ta’ee jira. Kana bakkaan gahuuf nuti dhaabbileen ADO fi Arbanyooch Ginbot 7 sochiiwwan gara garaa qindoominaan gaggeessuu jalqabneerra. Dhumiinsii fi roorroon amma dhalate kun amoo aalaatti akka nu humneessuu fi yoomuu caala waliin taanee akka qabsoo itti jirru haalaan finiisinu akka nu taasisu hin shakkinu.

Kabajamoota lammiiwwan keenya:
Wareegamni keessan akka nuti wal-tumsinee, gurmuu tokkoon kaanee, humna keenya jabeeffannee, roorroo garee waanbadee lakkoofsaan xinnoo taateen saba guddaa fi ummata bala’aa kanarra gahaa jiru faccisuun walabummaa, haqaa fi dimookrasii saba keenya gonffachiisuuf jabaatanii ol ka’uun dirqaqma irraa hin maqnne nutti ta’ee jira.

Kanaafis murannee kaaneerra. Kanaaf jecha lammiileen roorroo fi cunqursaa Wayyaanee jalatti hiraarfamaa jirttan, humnooti haqaa fi dimookraasiif biyya keessaa fi biyya ambaa irraa qabsoofttan hundi waamicha isiniif goonu kana qalbifachuun duula faashistii Wayyaaneen nurraatti baname kana haalaan hubattanii deebii quubsaa akka nuuf kennitan abdachaa waamicha armaan gadii kana isniif dhiheessina.

1. Saba Itiyoophiyaa maraaf:
Hooggantooti Wayyaanee / Ihadeg waggaa diddamii-shaniif sitti roorrisuun, ajjeechaa, hidhaa, dhabama, badiinsaa fi saaminsa sirraan gahuun akka ati maatii fi waatii kee dhiiftee, biyyaa baatee kooluu-galtuu taatu si taasisuun ofii isaaniitii ammoo abbootii aangoo fi qabeenyaa ta’uun jiruu bal’inaa fi sadoo gaggeeffachaa jiru. Kunis isaan gahuu didee amma kunoo waraana sirratti labsuun gara-jabinaan lafarraa si duguugaa jiru. Baatiilee 11 dabran keessatti namooti kumaatamaan shalagaman naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Konsoo fi kutaawwan biyyittii adda addaa keessatti gara-jabinaan humna Wayyaaneetiin ajjeefamaniiru. Kuma-kurnaaleen kan hereggaman ammo mana hidhaa addaa keessatti marfamanii, gidiraa fi hiraarfamni kana hin jedhamne kan gocha Naazii isa senaadhaan beeknu caalu irra gahaa jira. Kana irra darbees mana hidhaa keessatti ibiddaan akka gubatanii ajjeefaman godhanii jiru.

Gocha suukaneessaa raawwachaa jiranii fi duula sirraatti banan dhoksanii, gaafilee ati haqaa fi mirga namoomaaf karaa nagayaa dhiheeffattee dharaan micciiranii akka waan ati lammiilee Tigraai lafarraa duguuguuf kaatee fakkeessuun dhiheessaa jiru. Dhumiinsii fi ajjeechaan Onkolooleessa 2, 2016 ayyaana Irreechaa Hora Arsadee irratti gaggeeffames Wayyaaneen duula ifatti labsuu isaa mirkaneessa. Dulli kun kan sirraatti labsameef ammoo gara-murannoon gamtooftee roorroo mormmachuuf lafaa ol ka’uu kee hubachuudhaan abdii kuttannaa keessa galuu Wayyaanee addeessa. Ajjeechaa fi dhumiinsi Hora Arsadeetti ta’e kun yoo cal jedhamee bira darbame haalli wal fakkaatuu ummata mormiif ka’u hunda irraa akka gahuu danda’au tilmaamuun barbaachisaadha. Ukkaamsanii, sodaachisanii, abdii kutachiisanii bulchuuf wanti isaan dhorku hin jiru jechuu dha. Kanaaf jecha, sirni fi mootummaan haqaa fi diimookraatawaan, kan ati kiyya jettee fudhattee itti bulttuu fi bulchitu hanga mirkanaawutti qabsoo eegalte gurmuu fi murannoon akka itti fuftu waamicha siif gochaa, nutis gama keenyaan karaa hundaan akka si bira dhaabbannu waadaa siif seenna.

2. Biyya keessaa fi biyya ambaa keessa sosso’aa kan jirttan humnoota mormitoota Wayyaanee hundaaf:
Nuti qabsaawotii fi mormitooti Wayyaanee hundi yeroo kamiyyuu caalaa walii-gallee, gurmoofnee, humna tokko ta’uun wal-tumsinee akka qabsoofnu sabni Itiyoophiyaa yeroo kamiyyuu caalchisee amma nu gaafachaa fi nu waammachaa jira. Nutis dheebuu bilisummaa fi walabummaa saba keenyaa kana guutuuf garaa-garummaa ilaalcha siyaasaa dhunfaan qabnu caalchifnee ilaaluun dirqama guddaa nutti ta’uu qaba. Yeroo ammaa kanatti miidhaa fi roorroo saba keenyarra gahaa jiru kanaaf furmaata argamsiisuu hin dandeenyu yoo ta’e uummatni nuti Wayyaanee jalaa bilisoomsina jennu fi biyyi qabna jennu sun akka biyyaatti jiraachuun ishee mamsiisaa ta’a. Kun akka hin taaneef wal-dhabdee fi garaa-garummaa xixiqqoo nu jidduu jiru lakkifnee, wal jala gamtaan hiriirree qabsaawuun barbaachissaa ta’a. Daangaa Wayyaaneen “warra biyya keessaa” fi “warra biyya ambaa”, “warra seeraan galmaawee” fi “warra seeraa alaa” jedhee nuuf kaa’e lagannee, walii galtee fi mareen waliitti dhufnee, wal-tumsinee, humna tokkoo taanee mootummaa jibbamaa kana buqqisuuf qabsawuun dirqama seenaati. Kanaaf jecha, saba keenya afuura tokkummaatiin wal-jala hiriiree, wal-tumsee, mirga isaa mormachaa jiru kana fedhaa fi waamicha isaa dhageenyee, sirna siyaasaa wiirtawe tokko utubnee, amna eegalle kana kallattiin itti gala isaatiin akka geenyu fi gamtaan akka qabsoofnu waamicha lammummaa irra deebinee isiniif dhiheessina.

Haqaa fi bilisummaan saba hundaaf!!

Adda Diimookraatawaa Oromoo (ADO) fi Arbanyooch Ginbot 7
Onkolooleessa 2016

PDF Document

ODF Statement on Bushooftu Irreechaa Massacre

Oromo Democratic Front Statement on Bushooftu Irreechaa Massacre

The Ethiopian security forces fired tear gas and live bullets to disperse millions of Oromo youth peacefully calling for an end to authoritarian rule triggering a melee in which hundreds attending the annual Irreechaa (thanksgiving) died in the most gruesome manner.

The Oromo Democratic Front (ODF) expresses its deeply felt condolences to the Oromo nation that suffered its worst one-day calamity in its long and tortured history. To the families and loved ones of the martyred, we and the entire nation mourns with you. To those sustaining wounds and injuries, both physical and psychological, we pray for your quick recovery.

The Irreecha massacre has been building for close to a year. It is the culmination of the mindless repression and miscarriage of justice by the Ethiopian state and the nation’s determination to break free from the yoke of political oppression, economic exploitation, and cultural marginalization. The Oromo people yearn for freedom and change has reached the point of no return. We are afraid more bloodshed will follow unless the incumbent regime immediately removes its trigger-happy federal combat troops deployed to civilian areas, release all political prisoners, and end the domination of the country’s political, economic, and social life by an undemocratic and power-hungry minority clique ruling contrary to popular will.

The ruling party has clearly reached a point where it can no longer rule the country. Try as it might, the status quo is no longer tenable. However, its promises of reform ring hollow and the regime lacks the political will necessary to steer the country off the cliff. Accordingly, we call on our people in all its diversity to redouble its efforts not only to ensure that the blood of our martyrs, new and old, are not shed in vain but also to guarantee that the people’s will prevails against the forces of tyranny.

Freedom and justice for all!
The Oromo Democratic Front (ODF)

Click here for PDF

Public Statement by the Coordinating Committee of Oromo Liberation and Independent Organizations

Public Statement by the Coordinating Committee of Oromo Liberation and Independent Organizations

The Coordinating Committee of the four Oromo liberation organizations announce the successful conclusion of its meeting from 15-17 September 2016 held in Farmington, Minnesota. In its deliberations, the Committee noted with satisfaction successes in executing joint projects and identifying and adopting innovative ways to further quicken the pace in carrying out the objectives set out in the agreement concluded earlier in May 2016. The Committee also resolved to build on the positive experiences this far and to draw lessons from issues encountered in the pursuit of common national objectives. We have further resolved to transform our cooperation into a united struggle.

The Coordinating Committee thoroughly reviewed the overwhelming democratic revolution rumbling in Oromia, which has now spread to different parts of Ethiopia. It noted with concern but also with utmost pride and pledged to honor the heavy sacrifices paid in challenging and shaking root and branch the disgraced TPLF tyranny. The Committee extolled with utmost respect the peaceful nature of the revolution and the exemplary role Oromia played in the struggle for human dignity, liberty, the rule of law, and self-determination throughout Ethiopia.
The meeting indignantly condemned and holds accountable the TPLF-led regime for the hundreds of unarmed protesters killed and maimed and thousands that are languishing in prisons in Oromia, Amhara, Konso and many other regions. We call on all forces that value democracy, the rule of law and basic liberty to rally behind the Oromia and now Ethiopia-wide resistance for freedom, democracy and to bring to a close an era of terrible tyranny.

The Committee reiterates its member organizations’ commitment to unreservedly respect the peaceful nature of the on-going revolution. To that end, the Committee calls on all forces engaged in armed resistance against the TPLF regime to underpin the peaceful nature of the revolution by considering voluntary cessation of hostilities except acting in self-defense. Also, we wholeheartedly support popular action establishing administrative committees to keep the peace wherever vestiges of TPLF rule are rendered ineffective. However, the Committee fully upholds the right of every people to oppose violent tyranny by all legitimate means, including by means of armed resistance in pursuit of basic human rights and liberty.

In our statement on 1 May, 2016 we called on other peoples in Ethiopia that protests in Oromia for freedom and democracy was universal and that all oppressed peoples stood to benefit from sacrifices being paid. At the time Oromia seemed on its own, as elsewhere palpable fear of brutal reprisals appeared to hold sway. We note with shared pride that fear itself has since died and that many other peoples have joined the peaceful struggle for basic human dignity and freedom, which incredibly enhanced the might and majesty of the revolution. With increased coordination, there is no doubt that the revolution will soon forge ahead and prevail over sectarian lawlessness that the TPLF regime represents. Wecall on all democratic forces to join us – the allied Oromo forces – so as to minimize sacrifices and we jointly put in place a peaceful democratic transition.

To the international community, particularly the USA, EU and UK, who pump substantial funding to the criminal TPLF regime under false pretenses of “fighting terror”, we say this: the TPLF regime is not only using such resources for perpetrating state terrorism against people it claims to rule whose only crime is asking for legal rights recognized even by the TPLF tailor-made constitution, but the regime is indeed spreading terrorism by clandestinely diverting scarce resources meant for development to terrorist outfits, lest defeat of such outfits would lead to drying-up of funds with which it is sustaining its misrule.

The tragedy of TPLF lawlessness is exacerbated as the regime that arrogantly claimed 100% win in the 2014 election when it competed only against itself was publicly praised as being democratic by the US president Obama in 2015. That was disgracefully ill-advised, to say the least. We call upon the international community to reexamine their position, and refrain from funding TPLF crime against Oromo and other peoples in Ethiopia. Instead, we call on them to press the TPLF to begin forthwith a process of peaceful transition by freeing political prisoners and opening-up dialogue with genuine representatives of the peoples, all political opposition and other stakeholders.

We take this opportunity to express our gratitude to the International Human Rights Organizations – Human Rights Watch, Amnesty International and others – for exposing the gross human rights violation perpetrated against the Oromo people by the tyrannical TPLF regime and bring it to the attention of the International Community. We again call on them to continue their admirable job of monitoring and documenting the human rights violation in Oromia and Ethiopia.

To the TPLF regime, we reiterate our previous call that it is in your own interests to seek a peaceful way out of the political quagmire you dug yourselves into, and that allied Oromo organizations represented by the Coordinating Committee and many other democratic forces in Ethiopia are ready for constructive dialogue to work towards a peaceful alternative, opportunities that you squandered time and again. Should you reject the olive branch and persist in your deranged course shedding innocent blood, you will only hasten your inevitable demise and the dawn of your accountability for war crimes and crimes against humanity.

The struggle for democracy and freedom shall prevail over tyranny!

Oromo Liberation Front (OLF)
Front for Independence of Oromia (FIO)
Oromo Liberation Front “United” (OLF “U”)
Oromo Democratic Front (ODF)

September 17, 2016
Farmington, Minnesota

Click here for PDF

Wal-hubannoo ADO fi PG7 (Arbanyooch Ginbot 7)

Haala yeroo ammaa kana Itiyoophiyaan keessa jirttu kalattii siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi haala mirga namummaa akkasumas miidhaa fi badii mootummoota dhufaa-dabraan biyyattii bitaa turan, keesumaahuu kan TPLF/EPRDFn biyyaa fi uumata irra gahaa jiru, ilaalchisee ADO fi Arbanyooch Ginbot 7 (PG7) erga gadi-fageenyaan irratti mari’atanii booda wal-hubannoo fi murtiilee ciccimoo dabarsaniiru.

Mootummaan amma biyya bitaa jiru kun akkuma bubbulaa fi bara ida’ataa deemuun miidhaa fi cunqursaanis hammaachaa akka deemu hubachuun waan nama dhibu miti. Kanaaf jecha, mootummaan TPLF hiddaan buqqa’ee bakka isaa motummaan federaalaa haqaa dhaabachuun barbachiisaa ta’uu isaa dhabbileen ADO fi Arbanyooch Ginbot 7 jaboo amanu.
Baatii saglan dabran kana keessa ummanni Oromiyaa maliyoonaan lakkaawamu, amma ammo uummta kutaalee Amaaraa fi naannoo Kibbaa jiraatan dabalatee miidhaa, cunqursaa fi ajjeechaa akkasumas mirga ilma namooma isaanii mulqame balaaleffachuun hiriira wal-irraa hin cinne bahuu fi bahaa jiraachuun isaanii, kunimmoo kan eegalame filannoo Caamsaa bara 2015 keessa godhame kan mootummaan dhibbaa-dhibbattin hinjifadhe jechuun kijibaan labsee booda baatilee yertuu keessatti ta’uun isaa mootummichi saba inni bulchaan jira jedhee odeessuu irraa amantii dhabuu isaa agarsiisa.

Ajjeechaa, hidhaa fi dhiittaan mirga namummaa kun Wayaaneen humnaan biyya bituuf gara jabinaan ka’uu isaa tiif daandii tole hundaan aangoo irra turuuf murteeffachuu isaa mirkaneessa. Mootummmaan Wayyaanee heera ofii isaatiin tumatee fi labsate cabsee, ooggantoota, miseensotaa fi deggertoota gartuulee fi dhaabbilee mormitootaa seeraan ijaaraman hiraarsuu, hidhuu fi ajjeesuun, gaazeexxesitoota falmitoota haqa mirga ilma namaatiif bobbahan gidirsuun, qabeenya biyyaa saamuu fi sabatti roorrisuun isaa, mootummaan Wayyaanee daandii walii-galtee fi mareen biyya bulchuutti nama baasuu danda’u hunda cuqqaaluu isaa mirkanneessa. Miidhaa fi hacuuccaa madaallii hin qabne kana hanbisuuf uummanni Itiyoophiyaa tokummaan ka’ee qabsoo dimookrasii fi fincila gabrummaa fi abbaa irrummaa buqqisuuf gaggeeffamaa jirutti makamuun ala filmaata biraa hin qabu.

Dhaabileen mormitootaa hundi garaa-garummaa fi wal-dhabdee isaan gidduu jiru walitti dhufaii ilaa fi ilaameedhaan mari’achuun tumsaa fi gartuu walii ta’anii, gurmuu cimsatanii motummaa abbaa irree kana buqqisuuf akka hojjettan uummanni Itiyoophiyaa waamicha yeroo dheeraaf gochaa turuu isaa ADO fi Arbanyooch Ginbot 7 hubatanii jiru. Waamicha sabaa kana guutuuf, dhaabbilee mormitoota haqaa hunda walitti fiduun walii galanii, gurmuu waliif ta’anii, daandii diimookraasiitiin akka qabsaawaniif hojjechuu irratti ADO fi Arbanyooch Ginbot 7 waadaa seenu.

Humnootii fi dhaabileen haqaan dimookraasiif dhaabbatan hundi gurmuu tokko jalatti walitti dhufanii waliin qabsaawuu fi waliin hojjechuu malee mootummaa abbaa irree kana buqqisuuf daandii fi filmaanni biraan akka hin jirre hubachuun, gurmuun qabsaawonnii nagaa, wal-qixxummaa fi walabummaa dhugoomsuuf, haqa ilma namaa mirkaneessuuf, akkasumas diinagdeen guddatee misooma argamsiisuuf, ADO fi Arbanyooch Ginbot 7 tumsa qabxii gurguddaa sadii of keessaa qabuu kan akka armaa gadii kanatti tarreeffaman kana irratti hojjechuuf guyyaa har’aa, Hagayya 11 bara 2016, walii galaniiru:

1. Itiyoophiyaan biyya sablammooti hedduun afaan adda-addaa dubbatanii fi amantii gara-garaa qaban keessa jiraatanii dha. Mootummaan biyya akkasii bulchu eenyummaa fi maalummaa saba kanaa wal-qixaan kan calaqqisuu fi kan kabaju ta’uu qaba. Dhaabbileen tumsa kanaa lamaan, ADO fi Arbanyooch Ginbot 7, mootummaa federaalaa kan diimookraasii haqaan ijaarame dhugoomsuu, kan wal-qixxummaa fi tokkummaa sabaa mirkanneessu, seeraa fi heera haqaa fi lammummaa loogii hin qabnne kan dhugoomsu, guddinaa fi badhaanina kan mirkaneessu, akkasumas kan walabummaa biyyaa kabachiisee iggitii itti godhu ijaaruuf walii galaniiru.

2. Cunqursaa, abbaa irrummaa, aangoo siyaasaa fi diinagdee kan garee yartuu jalattii kuufamee jiru dhabamsiisuun sirna bulmaataa diimookraasii haqaa fi fedha sabaatiin sadarkaa hundatti ijaarame wixineessuuf jabaannee hojjenna. Miseensoti tumsa kanaatiif gurmuun (coalition) gara fuulduraatti ijaaramu daandiin aangoo haqaa karaa filmaata walabaa fi haqaa qofa dhugooma jedhanii amanu. Kanaaf jecha, kaayoon bu’uraa tumsa kanaa cunqursaa fi abbaa irrummaa dhabamsiisuun daandii aangoo diimookraasii haqaa qulqulleessuu fi diriirsuu ta’a.

3. Irra-ol’aanaan tumsa kanaa walabummaa, seeraa haqaa, wal-qixxummaa fi diimookraasii dhugoomsuun saba Itiyoophiyaa aangeessuu dha. Miseensonni tumsa kanaa wal-dhabdee fi garaa-garummaa imaammataa xixiqqoon kan ka’e kaayoo gaarii kana akka hin gufachiifnne jabeessanii of eegachuutu irra jiraata. Jijjiirraa imaammataa fi hegeree borii kan murteessuu qabu saba ykn uummata aangawe sana ta’a. Tumsi kunii fi miseensonni gurmuu hegeree ijaaramuu hundi aadaa walitti dhufanii obsaa fi kabajaan mari’atanii garaa-garummaa isaanii dhoksaa tokko malee ifatti baasanii dhugaa dubbachuun hiikkatan ta’u.

Dhaabbileen tumsa kanaa lameenuu, ADO fi Arbanyooch Ginbot 7, garee waliin hojjetu tokko, kan bakka bu’oota dhaabilee keessaa ramadaman, walitti dhufanii mari’achuun dirqama hooggantoota dhaabbilee lamaan irraa itti kennamu haala qindaaween hojii irra oolchu.

ODF Statement on the Current Crisis in Ethiopia_June 2016

The time to end TPLF quagmire and the time for all Ethiopians to join hands to chart a new future and direction is now!

While the TPLF/EPRDF junta are busy celebrating their looting, torturing, and the killings for the past 25 years, the struggle of the Oromo people and the righteous anger of other Ethiopian peoples against injustice, political repression, social marginalization, and economic exploitation has exploded into a flood of popular protests that have been engulfing Oromia now for more than six months. Simmering discontent elsewhere in Ethiopia is also causing tensions. Despite the brutality of TPLF/EPRDF forces, the protesters have remained resilient, resolved, and resourceful. Read More

OPINION: Who Is In Control In Ethiopia?

By Leenco Lata

Who is presently in control in Ethiopia? This is a strange question coming from a person who never minces his words when criticizing the EPRDF for installing an authoritarian order in Ethiopia, in which the top official is unquestionably in control. It is also strange to pose the question about a country where who is in control has never really been an issue at all. Emperor Haile Selassie, Colonel Mengistu Hailemariam and Meles Zenawi were fully in control in their day and in their distinct ways. Who is in control was never in doubt during the time of these previous rulers. Read More

VOA Interview with Obbo Leenco Bati

You can find below the link for the full interview that Obbo Leenco Bati did with VOA here regarding #OromoProtests and the current crisis in Ethiopia.

http://www.voaafaanoromoo.com/audio/3201955.html

Haala Yeroo Ammaa Itiyoophiyaa Keessa Jiru Ilaalchisee Labsa ADO

Haala Yeroo Ammaa Itiyoophiyaa keessa jiru ilaalchisee labsa ADO
Guraandhala 17, 2016

Koreen Hojii Raw’achiiftuu Adda Demokraatawaa Oromo (ADO), baatii sadeen dabran kana keessa sochii fi halleen Oromiyaa keessatti deemaa jiru gadi-fageenyaan xinxaluun erga irratti mari’atee booda toftaa fi tattaafiin Wayyaaneen aangoo ishee bakka duriitti deebifachuuf carraaqaa jirttu kan fashalee fi bu’a-dhabeessa ta’uu isaa mirkaneessee jira.

Qabsoo ummanni Oromoo hidhannoo-malee fincilaa fi diddaan geggeessaa jiru ADOn ni deggera; mamii tokko malee bira dhaabbatas. Haa ta’u malee cunqursaa fi hacuuccaan gosa kamiiyyuu ummata Oromomoo harka kennisiisee diinaaf gadi-galoo akka hin taasifne hubatamuu qaba. Ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa deebifachuuf, biyya guutuu keessatti mirga guutuu gonfachuuf qabsoo gurmuu tokkoon finiinsaa jiru humni kamu gufachiisu fi danqaruu gonkumaa akka hindandeenye hubatamuu qaba.

Sirni bulchiinsa Wayyaanee wagoota 25f bososeera; haala jalqaba maayyii ti; daandii gadoo irra jirti. Qawwee fi basaasaan akka duraaniitti biyya Oromoo bulchuuf yaaduun abjuu dha. Ammaan booda bakka duraatti hin deebitu. Itiyoophiyaan kiyyoo fi shororkaa hamaatti seenaa jirtti. Wayaaneen dhaabbilee polotiikaa isheen morman hunda toftaa adda addaatiin dhabamsiiftee, aangoo diinagdee fi siyaasaa goobsifattee, lafaa fi qabeenyaa dhuunfattee, seera bal’eessuun malaanmaltummaa dagaagsitee Itiyoophiyaa hallayyaatti dhiibaa jirtti. Badii kana irraa baraaruuf jabeessaanii hojjechuun dirqamaa warra dubbiin ilaalu hundaati.

Kanaafuu Koreen Hojii Raw’achiiftuu Adda Demokraatawaa Oromo (ADO) warri dubbiin kun ilaalu hundi qabxiilee sadeen itti aanan kana irraatti akka hiriiranii fi dirmatan waamicha dhiyeessa.

Tokkoffaa, dhaabileen maqaa Oromootiin deeman ta biyya keessaa fi biyya ambaa jiran hundi tokkummaan haa gurmoofnu. Lammaffaa, dhabbileen siyaasaa fi hawaasaa Itiyoophiyaa dhaabilee Oromootti makamuun tumsa cimaa uummannee biyya keenyaa hacuuccaa fi dhiittaa Wayyaannee irraa haa baraarru. Sadaffaa, hawaasin addunyaa bulchiinsi mootummaa Wayyaanee wagoota 25n darbaniif biyyaatti akka gaariitti bulchaa jira jedhee faarsuu fi if goyoomsuu dhiisee osoo biyyaattiin badii fi wal-mancaasuu hamaa keessa hin seeniin, warra dubbiin ilaalu hunda waltajjii tokkoo irratti waliitti fidee mari’achiisuun biyaattii badii irraa oolchuu irratti akka hojjettu waamicha guddaa dhiyeesina.

Walabummaan uummata Oromoo waan hin oolleedha; akkasumas birmadummaan sabootaa Itiyoophiyaa hacuucaa Wayyaanee jala jirannii waan dhihoo jiruudha. Kanaafuu gareen dubbiin ilaaltu hundi daandii qajeelaa irratti deebi’uun tarkaanfii haqaa akka fudhataniif itti gafatummaa seenaa irraa akka oolan qaabachiifna.

Dhugaa fi Bilisummaan Hundaaf!
KHR ADO 17/02/2016

Haala Yeroo Ammaa Itiyoophiyaa keessa Jiru Ilaalchisee Labsa ADO 2016

Open Letter to Ethiopia’s Prime Minister Hailemariam Dessalegn

H. E. Prime Minister Hailemariam Dessalegn
Federal Democratic Republic of Ethiopia
Office of the Prime Minister
P. O. Box 1031
Addis Ababa, Ethiopia

Dear Mr. Prime Minister,
Please allow me to extend my greetings at a time when my heart is, once again, grieving for all the Oromo that are being killed, jailed and brutally assaulted by your security forces merely for demanding their legitimate constitutional rights. During the last four months, reports reaching us from the center, east, south and west of Oromia indicate that hundreds have been killed, thousands have been wounded and tens of thousands are being held in prisons or detention centers. Rarely have in the history of contemporary Ethiopia members of a particular nationality suffered brutality on such a scale and magnitude. The Oromo Democratic Front (ODF) would like to call upon you to take practical steps to right these wrongs and avert more calamitous developments. Moreover, these upsurges of protests, despite the heavy-handed crackdown, demonstrate that the 25 year old policy of deploying the security forces to suppress popular yearning for justice, equality and basic freedoms has failed. Surely, reconsidering this policy is way overdue.

Mr. Prime Minister,
Further crackdown is no answer to the widespread and sustained protests. Neither is brandishing the government’s achievements in the economic realm for what is at stake is people’s lives. Having already stated that the country is ailing from lack of good governance, it should not be lost on you that something more serious is amiss with the EPRDF’s approach to governance. If your government does not consider these incidents as the writing on the wall, what other signals would serve as the wakeup call? At this point, pointing fingers at your usual culprits is not only pointless but also a dereliction of duty. Mustering the political will to bravely deal with the root causes of the ongoing turmoil is astute leadership.

The Oromo protests have, on the whole, been peaceful. However, that these largely peaceful rallies were at times marred by violent incidents is regrettably undeniable. We should not be surprised. The brutalities visited upon them forces youthful members of brutalized communities to consider violence as an effective response to what is happening to them and members of their society. If the government employs brutality as an effective instrument to suppress demands that the government itself has declared to be legitimate, what hinders these individuals from following the example set by officials expected to be responsible?

Mr. Prime Minister,
You, as a person with engineering training, must be aware of the valuable role that relief valve play in averting disaster. Unless the cause of the over-pressure that set off the relieve valve is identified and dealt with, catastrophic explosion would be the inevitable outcome. Peaceful protests are social relief valves indicating that simmering societal discontent is approaching explosive levels. By simply repressing them instead of dealing with their root causes, one only makes an explosion inescapable at an unpredictable later moment and with equally unforeseeable consequences.

Throughout history officials of long governing parties have failed to realize and deal with simmering societal discontents because their powerful situation cloaks them from feeling the pain suffered by the average person. If one throws a frog into a boiling vessel, it will immediately jump out and save itself by reacting to the heat shock. If it is placed in a steadily heating container, however, its body naturally adjusts to the rising temperature oblivious to its inevitable demise. I am afraid that EPRDF officials, ensconced in a comfort zone behind a wall of an expansive military and security apparatus run the risk of being blind to the storm cloud of rising societal discontent that is thickening over Ethiopia. Hence, it is in your best interests to heed the warnings of those outside this comfort zone, disturbing though their messages may be.

Mr. Prime Minister,
I have always been disturbed by EPRDF’s sense of self-righteousness and blamelessness and the ease with which it attributes all ‘wrongdoings’ to this or that culprit. I imagine you are also troubled because, as a religious person, you must believe that only the Almighty Creator is completely infallible and blameless. Thus, humble humans must engage in soul-searching exercises in order to question if, through their commissions or omissions, they contributed to tragic developments. Aside from hollow talk about lack of good governance, it is high time for EPRDF to lift the blinders of hubris and ask itself if its policies or practices led to the tragedy currently unfolding in Oromia and other similar happenings elsewhere and take appropriate action.

Mr. Prime Minister, as the leader of the country at this most trying of times, it is incumbent upon you to exercise utmost wisdom. To this end, please allow me to pose a few questions, if you may. Can Ethiopia afford more chaos? What if the situation spins out of control, as it has in many countries nearby and far off, as to plunge the country into an all-out pervasive crisis? I am afraid, as millions are, that Ethiopia is nearing a point of no return. What would be the use of waking up and wailing after the Rubicon had already been crossed?

Mr. Prime Minister,
Let me conclude by mentioning one tragic political tradition in Ethiopia with ever rising disastrous consequences. And that is the tradition of leaders failing to institute reforms with the view to averting impending disasters. Emperor Haile Selassie failed to heed such a signal when his own Bodyguard attempted the coup dẻtat of December 1960, indicating that instituting reforms was overdue. His refusal to heed the warning culminated in the tumultuous 1974 revolution that claimed his life, exposed members of his family to years of suffering and forever sealed the fate of
the millennia-old institution of monarchy.

The Emperor’s successor, Mengistu Hailemariam, could also have likely averted the separation of Eritrea by simply restoring the abrogated federation. Instead of seeking a political solution to the Eritrean issue, however, he persisted to wage war even after the coup attempt of 1989 exposed the degree to which the high brass as well as the rank and file of the armed forces was frustrated. Hence, I plead with you to aspire going down in history as the first Ethiopian leader that instituted timely reforms by heeding the writing on the wall. Much more immediately, I appeal to you to show leadership by addressing the country and taking the following measures:

 Unequivocally declare that Addis Ababa (Finfinne) is an integral part of the Oromia National State, that also serves as the seat of the federal government;
 Establishing an independent commission to investigate the killings and assaults committed against peaceful Oromo demonstrators and to bring the culprits to justice;
 Releasing all political prisoners regardless of their political, religious and ethnic backgrounds and revoking the unconstitutional laws passed in recent years;
 Sacking the Chief of Defense Staff General Mohammed Yunus (Samora), and Chief of Intelligence and Security, Ato Getachew Aseffa, for their mishandling of the crisis, and replacing them with professional and impartial officers;
 Initiating an open, transparent, and inclusive dialogue on the situation in Oromia and the country’s future.
Wishing you all the wisdom and courage required of a leader at a time of deepening crisis and with the expression of my highest regards, I remain.

Yours truly,

Leenco Lata, President
Oromo Democratic Front (ODF)

Open Letter to Ethiopia’s Prime Minister Hailemariam Dessalegn

ODF Statement on Ethiopia’s Current Situation

ODF Statement on Ethiopia’s Current Situation

February 17, 2016

The Executive Committee of the Oromo Democratic Front (ODF) having deliberated on the unfolding situations in Oromia over the last three months has reached the conclusion that further attempts by the regime to reassert total control are futile and actually counterproductive.

Reiterating our unwavering support for non-violent resistance by the Oromo people in their struggle for human rights, freedom, and democracy, we want to make one thing abundantly clear: No amount of violent suppression by the regime will any longer cow the Oromo into submission.
As the Oromo people, determined to end their marginalization, rises in their millions demanding legitimate rights, there can be no force that can derail it from its course towards certain victory.

The status quo of the last 25 years is shattered and no longer tenable. All attempts by the ruling party to gain control of the volatile situation through single use of security and military means has come to naught. Short of concrete actions towards political liberalization, Ethiopia risk sliding toward chaos and TPLF/EPRDF regime policies are squarely responsible. Having effectively marginalized and destroyed political opponents; imposed the political and economic dominance of a small ruling elite through illegal appropriation of land and wealth; having institutionalized corruption and damaged the legitimacy of state organs; one can no longer hope that weakened national institutions manned by the most incompetent are capable of arresting the situation from spinning out of control. Hence, averting further national tragedy is incumbent on all stakeholders.

The ODF Executive Committee therefore makes a three-pronged call. First, we call on all Oromo political and civic organizations inside and outside of the country to unite. Second, we call on all Ethiopian political and civic organizations to join their Oromo counterparts to consolidate our people’s efforts to free the country from tyranny. Third, we call on the international community to stop fooling itself that the status quo of the last 25 years in which the ruling party single-handedly dictated the country’s future is sustainable and rather help convene an all-inclusive conference to prevent further bloodshed.

The liberation of the Oromo people and that of all freedom seeking Ethiopians is inevitable, so we advise all parties to take the correct measures so as to escape being on the wrong side of history.

ODF Statement On The Current Crisis In Ethiopia_Feb 2016

Freedom and Justice for All!
Executive Committee of the Oromo Democratic Front (ODF)