March 21, 2019

Ibsa Gaddaa Obbo Hundassa Waaqwayyaa

Guraandhala 11, 2019

Ibsa Gaddaa obbo Hundasaa Waaqwayyaa

Obbo Hundasaan abbaa isaa obbo Waaqawayyaa Lammeessaa fi harmee isaa adde Nagaasee Haroo irraa bara
1961, godina dhiha Shawaa, aanaa Midaa Qanyi, gammoojjii naannoo Obbee jedhamee beekamutti dhalate.
Obbolaa dhiiraa sadii fi dubra lama qaba. Naannoon Midaaqeny jedhamtu dur Aanaa Calliyaa jala kan turte
Magaalaan Geedoo jedhamti. Barumsa Fidala (qubee) qeesii baka Bixxillee jedhamtu irraa kaasee, Geedoo fi
Amboon dabalatee rakkoo hedduu keessa darbuun mana barumsaa isaa sadarkaa lammaaffaa bara 1980 tti
xumurate.

Bara 1981 irraa hanga 1991 tti ganduma keessatti dhalateetti deebi’ee barsiisummaan tajaajilaa ture. Bara
mootummaan dargii kufee dhaabni ABO biyya seenutti Obbo Hundasaan fedhii Oromummaa keessatti guddate
irraan kan ka’e hojii barsiisummaa irraa gara dabbalummaatti darbee dhiha Oromiyaa Mandii bakka Qilxu jaalee jedhamutti leenjifamee qabxii olaanaa argachuudhaan barsiisummaa seenaa fi qubeetiin waajjira ABO olaanaa Gullaleetti ramadamee barsiisummaan tajaajileera. Baruma kana erga ABO mootumaa ce’umsaa keessaa bahee kaasee hanga xumura bara 1998tti wahillan isaa waliin qubee barsiisuu, barruulee gulaaluu fi maxxansuu, akkasumas hojii dabbalummaan ummata daddammaqsuurratti hojjetaa turee, hidhaa fi doorsisa hamaa jalaa miliquuf jecha whillan isaa lama waliin gara Kenyatti bqachuuf dirqame. Achittis ummata ijaaruu fi barsiisuu irratti qooda guddaa gumaachaa tureera.

Xumura bara 1999 irratti, haadha warraa fi ijoollee isaa sadii waliin biyya Norway qubachuun hanga guyyaa
lubbuun isaa baatutti, gama hawaasummaan, siyaasaan, amantii Waaqeffannaa gad jabeessuu fi afaan Oromoo
ijoollee Oromoo barsiisuun gumaacha guddaa kennaa ture.

Obbo Hundasaan erga bara 1991 ABOtti makamee takkaa Oromummaa isaa irraa of duuba deebi’ee nama hin
beekne ture. Adeemsa qabsoo keessatti itti gaafatamummaa fi qondaalummaa sadarkaa adda addaa irratti
hirmaachuun nama qooda humna isaan olii bahaa ture jechuun nama hin saalfachiisu. Nama obsa guddaa fi gara ballinaan beekamu, nama wal jibbuu irra waliin mari’achuu, falmii fayyaaleessaan wal mo’uu ykn ammoo yaada dhuunfaa ofii qabatanii akka Oromootti waliin jiraachuu yaada jedhutti nama amanu ture.

Obbo Hundasaan bara 2012 irraa kaasee miseensa gameessaa fi barreessaa Adda Democratwaa Oromoo kan
Birkii Awuropa tahuun tajaajilaa ture. Kana cinaatti gumii Waaqeffannaa Oromoo Addunyaatti qaama geggeessaa ol-anaa tahuun hanga guyyaa lubbuun darbutti hojjetaa ture. Obbo Hundasaan qabsoo waggootii 27 itti dhama’aa ture bu’aa isaa dhannamuu yeroo jalqabutti du’aan durfame. Irreechaa bara 2017 bilisummaan irratti hirmaachuuf carraa yoo argateyyuu sababa fayyaa dhabuurraan kan ka’e yeroo gabaabaa keesstti gara Norwaytti deebi’uuf dirqame.

Obbo Hundasaan dhukkuba uumamaan qabamee, yeroo murtaa’eef yaalamaa erga turee booda, Guraandhala
(February) 9, 2019 bakka maatiin isaa fi hiriyootni isaa jiranitti mana yaalaatti boqoteera. Akka maatiitti abbaamanaa gaarii, abbaa ijoollee isaa kunuunsu, nama maatii fi obboloota isaa tumsu ture. Akka hawaasaatti nama qajeelummaan dubbii ilaalee firoota hedduu horate ture. Akka dhaabaa siyaasatti nama jaallan isaa biratti kabajaa guddaa qabuu fi nama hojii gaarii hojjechuun beekamu ture. Nama jabaa akkasii du’aan of biraa dhabuun hedduu nama miidha. Ha tahu malee jaal Hundasaan bara fayyaa qabutti waan humni isaa fi dandeettiin isaa gaafatu gumaachuu irraa of duuba hin jenne, yoo du’es waan seenaan yaadatu hojjetee darbe. Lubbuun kee boqonnaa ha argatu jenna. Maatii, firootaa fi hiriyoottan isaaf jajjabina hawwina.

PDF – Ibsa Gaddaa Obbo Hundassa Waaqwayyaa

Ibsa Koree ADO_Nov 29, 2018

Ibsa Koree Giduu Adda Demokiraatawaa Oromoo

Koreen gidduu Adda Dimokiraatawaa Oromoo walgahii addaa November 28-29 Finfinneetti qabaatee jira. Walgahii kana irrattis, imala qabsoo bilisummaa Oromoo kan waggoota shantaman darbee fi bakka har’a qabsichi irra ga’e gad-fageenyaan eega xiinxalee booda, lallaba kana baasuudhaan xumurame.

Yaa saba Oromoo fi humnoota politikaa Oromoo! Bakka qabsoon bilisummaa Oromoo har’a irra jiru dur-hin jirre (unprecedented) ta’uu irratti yoo wal hubannoota cimaa qabaanne malee carraa waggaa dhiibba afur booda amma argame qisaasuun keenya ni mala jennee soda guddaa qabna. Kanaaf, namnii fi murni politikaa Oromoo hundi fi ilmaan sabichaa bal’aan, dhugaa ja’aan itti aansinee tarreessinu irratti walhubannoota cimaa akka qabaannu iyyannaa keenya dhiheessina.

Dhugaa ja’an
1. Itophyaa hoganuun har’a ilmaan Oromoo harkatti kufe jira. Mootummaa amma jiru mormuudhafis ta’e deeggaruudhaaf dhugaa kana irraa ka’uun barbaachisaa dha. Sochiin goonu hundi, dhugaa kana ilaalcha keessa galchuudhaan gochaan keenya hegeree saba Oromoo ni dukaneessa moo ifaa taasisa jennee of gaafachuu qabna.

2. Dirqamni Itophiyaa hogganuu yeroo ammaatti ilmaan Oromoo harkatti kufe. Kanas waan jennuuf qabna. Mootummootni hanga har’aa biyyicha bulchaa turan dhibdee biyyichaa furuu irra dhibedeewwan hahaaraa itti dabalaa amma gahan. Rakkinni gochaa mootummoota duuranii irraa ala guddachaa dhufes danuu dha. Kanaaf eenyullee yoo amma dirqama itophiyaa hogganuu fudhate dhibdeewwan kuufamaa fi guddachaa dhufan kanneeniif furmaata argamsiisuun dirqama isaa keessaa isa ol-aanaa dha. Gariin dhibdeewwan kanneenii yeroo kan hin kennine ta’uun ilaalcha keessa galuu qaba. Kanaaf, Oromootni amma mootummaa Itophiyaa hogganaa jiran ba’aa ulfaataa kana baachaa dhaabota politikaa Oromoo danuu wajjinis dorgommii seenuu qabu?

3. Dirqamni mootummaa Itophiyaa hoggannuu Oromoota harka seenuu isaatiif murni mirqaanes, refates itophiyaa keessa akka jiran shakkiin hin jiru. Akkasumaa sadarkaa Gaafa Afrikaatti kanneen mirqaananii fi rifatan ni jira. Warri mirqaane yoo hogganni kun milkaawe akkamittiin irraa fayyadama jedhee yaada malee yoo dhibdeen isa mudate ni dirmataaf jedhanii eeguun gowwummaa dha. Kanaaf, warra rifateef xiyyeeffannaa ol aanaa kennuu qabna. Warri kun ammo tattaaffii hoggana Itophiyaa kan yeroo ammaa fashalsiisuudhaaf dhagaa gara hin galchine hin qaban. Moyxannoo shira dheeraa , maallaqa guddaa fi caasaa itti fayadamanii kaayyoo isaanii bakkaan gahuu irratti hojjetan gahaa qabu. Humnootni politikaa Oromoo mootummaa ammaa mormanis ta’e kanneen deggeranis haala kana ilaalcha keessa galchuu qabu jennee amanna.

4. Yoo jijjiiramni amma mootummaa Itophiyaatiin geggeeffamaa jiru milkiidhaan xumurame, kanneen farfaman miseensotuma hogganichaa ta’uun ifaa dha. Osoo kanatti hinaafuushaan sochii keenya hin jalqabin waan kanaan walitti hidhatu kan biraa tokko ilaalcha keessa galchuun barbaachisaa nutti fakkaata. Sunis, yoo tattaaffiin hoggana kanaan fashalee garuu kan qaanfatu Oromoo hunda. Waan ta’eef milkaawuu tattaaffii hoggana kanaa irraa Oromoo hundatu dantaa qaba.

5. Tokkummaan saba Oromoo har’a sadarkaa dur-hin jirree (unprecedented) irra gahee akka jiru hundi walumaan quba qabna. Ta’us tokkummaan kun dheedhii fi ammallee daddaaqamaa dha. Gabaabaatti hin ititine jechuu dandeenya. Yoo humnootni politikaa Oromoo hundi fi ilmaan sabichaa bal’aan irratti hojjetan malee diigaminsa duraan turetti deebi’uun isaa ni mala. Humnootni alagaa bakka duraaniitti isa deebisuudhaaf shira bal’aa xaxaa jiranis akka heddummaatan ilaalcha keessa galchuun barbaachisaa dha. Kanaaf akkaataan humnootni politikaa Oromoo wal dorgoman yoo xinnxxtee akka tokkummaa amma argame kana of duuba hin deebisnetti ta’uu heedduu, heedduu fardii dha. Tarii hanga tokkummaa sabichaa ititutti dorgommii dhaabota politikaa Oromoo gidduu rarraasuun ilaalcha keessa galuu qaba.

6. Hegereen saba Oromoo hegeree namaa fi murna politikaa kamiituu caalaa ilaalchaa fi xiyyeeffannaa argachuu qaba. Hegereen sabichaa ammo hegeree Oromoota amma Itophiyaa bulchaniitiin walitti hidhamee jira. Yoo tattaaffiin isaanii milkaawe, hegereen saba Oromoo yoomillee caalaa ifaa fi abdachiisaa ta’a. Maalif? Lakkuma dammaqiinsi politikaa Oromoo dabalaa dhufeen rifaatuun farreen isaa dabalaa guyyaa har’aa ga’e. amumaanuu kanneen sabicha salphisuu irratti hojjetan hojiitti seenanii jiran. Yoo mootummaan kun kufe ammo gochaan isaanii akkasii dacha-dachaan akka dabalu shakkiin hin jiru.

Click here for PDF

ODF Statement on its delegation heading home

A high level delegation of the Oromo Democratic Front (ODF) has departed for home this afternoon for talks with the Ethiopian government. The ODF was formed in exile in 2013 with the hope of relocating at home among its people and conduct a nonviolent political struggle. After several years of relentless efforts to engage the Ethiopian government, the much anticipated day has arrived with great excitement.

The Oromo Democratic Front (ODF) decided from its inception to pursue the path of nonviolent political struggle to defend the rights of the Oromo and other peoples, and secure freedom, justice, democracy, and prosperity for all Ethiopians. Accordingly, returning to our country and establishing itself among its constituents at home, and establishing a legal status in order to play its part in our country’s democratization has been and continues to be the ODF’s highest priority. To this end, we hope our discussions with the government will be fruitful.

The ODF team is expected to start its long standing efforts to be among our people. We are acutely aware that the road to peace, stability and democratization will be treacherous, complicated and paved with innumerable obstacles. Yet, we are determined more than ever to stay the course. Accordingly, we would relentlessly continue with our efforts to engage all political actors in our country to realize a just and genuinely democratic order, and sustainable and equitable development in Ethiopia.

Freedom and Justice for All
Oromo Democratic Front (ODF)

Click here for PDF

Statement by ODF on talks with the Ethiopian Government

A high-level delegation of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and a delegation
of the Oromo Democratic Front (ODF) held a fruitful discussion, from May 11-12, 2018, regarding the
reforms currently unfolding in Ethiopia. Pursuant to its longstanding public position, the ODF reiterated its
commitment to deepening and boadening the reforms and democratization process. The government
delegation also expressed its enthusiasm to engage all those espousing nonviolent means of struggle.

Both sides underlined that this discussion with the ODF is the beginning of a wider engagement. Although
much needs to be done, the ODF is encouraged by the government’s recent positive steps towards reforms.
Accordingly, it calls on those interested in contributing to the realization of a truly just and democratic
order in Ethiopia, both inside the country and abroad, to reciprocate by declaring their readiness and
resolve to rearticulate the strategies they have been pursuing to seek change.

The ODF is ready and eager to play its role in enabling all concerned to carry out reforms that would
culminate in an inclusive dialogue towards national reconciliation and consensus. With the aim of
kickstarting this process, an advance team of the Oromo Democratic Front will travel to Ethiopia soon for
more substantive talks.

Freedom and justice for all!
Oromo Democratic Front (ODF)

Click here for PDF

Haasawa ADO fi Mootummaa Itoophiyaa Gidduu

Jilli ol’aanaan aanga’oota Mootummaa Federaala Itoophiyaa fi jilli Adda Demokraatawaa (ADO) Oromoo,
Ebla 11-12, 2018tti, jijjiiramoota biyya keessatti tatta’aa jiran irratti haasawa firii-qabeessa deemsisan.
Ejjanna dhaabbataa yeroo dheeraaf ittiin masakamaa ture irra dhaabbachuudhaan, ADO jijjiiramoota
deemaa jiran gadifageessuu fi babal’isuuf kutannoo qabu haaromse. Jilli mootummaas kanneen karaa
hidhannoo-maleessaan qabsoo geggeessan cufa haasofsiisuuf qophii ta’u irra deebi’e ibse.

Gamni lachii mariin kuni marii irra baldhaadhaaf kan jalqabaa fi kan karaa saaqu ta’uu jala muran. Wanti
ammallee guutumuu qaban hedduu ta’ullee, ADO tarkaanfiilee qajeelaa mootummaan dhiheenya kana
fudhate gammachuun simate. Akka kanaan, humnoonni sirni dhugaan haqaa fi demokraatawaa ta’e akka
dhugoomu barbaadaan, kan biyya keessaa fi alattis socho’aa jiran, marti qabsoo isaanii karaa nagayaan
geggeessuuf ejjannoo fudhachuun akka simatan jajjabeessina.

ADOn jijjiiramoonni fudhatamaa jiran kunniin akka fiixa ba’an gochuuf gahee isaa taphachuuf qophiidha.
Kanaafis jilli dhaaba keenyaa haasawa kana goolabuuf dhihotti gama biyyaa akka imaluu woliifgalamuu
gammachuun ibsina.

Bilisummaa fi haqa ummataa hundaaf!
Adda Demokraatawaa Oromoo (ADO)

Click here for PDF

ODF Statement on the election of Dr. Abiy Ahmed as Chairman of Ethiopia’s ruling party

The Oromo Democratic Front (ODF) welcomes the election of Dr. Abiy Ahmed as Chairman of the Ethiopian
People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) and as Ethiopia’s incoming Prime Minister. He comes into
office at a critical period when the country is facing many domestic and regional challenges. He takes over a
divided country, a fractured political system, a broken economy, a frayed social fabric amid a complex regional
environment. The biggest challenge would be bringing about national reconciliation, ensuring justice, citizenship
rights and equality for all. Ethiopia has age-old issues as well as new ones and we hope the new EPRDF Chairman
would be the prime minister of all the 100 plus million people instead of just the party apparatus and a fraction
of society. We wish our country would be one where every Ethiopian is able to live in peace and harmony,
where all ideas and opinions are entertained and respected, and where all citizens participate in the affairs of
their country and equitably benefit from its resources without any fear or discrimination. We are certain that
without genuine democratization, the cyclical crisis that grips the country from time to time won’t go away.

To that end, we call upon the new administration to immediately rescind the State of Emergency, to revoke all
laws designed to stifle the human and constitutional rights of citizens, to release all political prisoners, and to launch dialogue with all credible political organizations, both inside and outside the country.

The Ethiopian people have been yearning for freedom, justice and democracy for generations. Countless lives
have been lost and ever-diminishing resources unnecessarily squandered in pursuit of these noble goals. The
crisis of the last three years and the immense sacrifices paid by the Oromo people in particular and the country
in general attest to this. We believe the time has come when Ethiopia embarks in earnest on the course of a
truly democratic transformation. It is our sincere hope that the appointment of the new PM is not going to be
just a change of guard, but a harbinger of the meaningful reforms the dire situation demands. We also hope that
Prime Minister Abiy would face the challenges squarely and carry out institutional reforms, including those of
the judiciary, electoral systems, the media, and the security sector.

We in the Oromo Democratic Front are convinced that Ethiopia’s intricate and complex political problems
cannot be solved by the ruling party alone; hence it must open up the political space and allow all stakeholders
to play their parts towards resolving the country’s chronic and age-old political and socio-economic challenges.
The ODF is prepared to shoulder its responsibilities in this regard.

We wish the new Prime Minister success in his new endeavor, especially his reform agenda. We would also like
to pay tribute to the departing Prime Minister, Ato Hailemariam Desalegn, for his exemplary move in stepping
aside from his post to pave the way for change and a fresh start that the country needed.

This change in the ruling party would have been impossible without the sustained popular struggle of the last
three years in particular and the sacrifices made. We would also like to take this opportunity to hail the Oromo
youth, as well as those of the rest of Ethiopia who have singularly shouldered the role of challenging the
authoritarian system with immense costs. We pay tribute to all the martyrs as well as all those who experienced
various forms of physical and emotional suffering. At the same time we congratulate the leadership of the Oromo People’s Democratic Organization, especially Team Lemma, first for carrying out reforms and change within its ranks, and for courageously facing the challenges along the road.

Likewise we call upon the people of Ethiopia to sustain their exemplary patience and to give the new administration a breathing space by preserving peace and harmony among all communities and by eschewing all acts that may only play into the hands of detractors wishing to derail the reform process.

Freedom and Justice for All!
The Oromo democratic Front (ODF)

Click here for PDF

Ummanni Oromoo Duula irratti Labsame Tokkummaa fi Gootummaan Mormuun ala Fala Biraa hin Qabu

Ibsa Adda Demokraatawaa Oromoo (ADO): Ummanni Oromoo Duula irratti Labsame Tokkummaa fi Gootummaan Mormuun ala Fala Biraa hin Qabu

Mootummaan abbaa-Irree Itoophiya gaaffii haqaa kan ummanni Oromoo karaa nagayaa fi seera-qabeessaan woggoota sadan dabraniif wareegama qaqqaalii itti baasuun gaafachaa turee fi itti jiru karaa qajeelaan deebisuu mannaa, Labsa Yeroo Muddamaa (LYM) irratti jigsee ilmaan sabaa ajjeechaa fi hidhaan alaakaa jira. Labsi kuni seeraa ala ta’uu daran rakkoo biyyattii kan hammeessu malee waan wayyeessu hin ta’u. Addi Demokraatawaa Oromoo (ADO) labsa kana ni balaaleffata; ni morma; duras ni dhaabbata.

Carraa kanaanis ADOn ummata keenya kanneen murtii dabaa kana fuulaa-fuulatti dura dhaabbachuun mormanii fi kanneen galma dabni seena-qabeessi kuni keessatti raawwatame kanarraa hafuun seerri kuni seeraa ala ta’uu mirkaneessuun maqaa isaanii galmee qabsaa’oota bilisummaa Oromoo keessatti halluu cululuqaan barreessan ni dinqisiifata. Gootota labsa seeraa ala kana dura dhaabbachaa jiraniin, kan qabsooftaniif haqaaf waan ta’eef mirgi keessani jennaan.

Labsi Yeroo Muddamaa kuni sagalee heeraatiin kufee osoo jiruu, humnaan ummatarratti fe’uun daba daba caalu. Akeekni labsa kanaas Oromiyaa fi ummata Oromoo qofarratti kan aggaammate ta’ullee ummotoota fi bakkoota hundatti dura dhaabbatamuu qaba. Kanaaf diddaa ummanni keenya karaa isaaf danda’amee fi mijjateeniin godhu ni deeggarra. Biras ni dhaabbanna. Humnoonni politikaa Itophiyaa hafanis akka balaaleffatanii fi morman yaamicha keenya dhageessifna.

Bilisummaaf Haqa ummataa Hundaaf!
Adda Demokraatawaa Oromoo (ADO)

Click here for PDF

Another State of Emergency in Ethiopia?

ODF Statement For Immediate Release: Another State of Emergency in Ethiopia?

There is nothing more counterproductive than drinking salt water in order to quench one’s thirst. Similarly, re-imposing another state of emergency in Ethiopia in order to suppress society’s legitimate resistance against the imposition of an illegitimate coercive order can only exacerbate an already fragile security situation. When will Ethiopia’s rulers understand that the wielding of naked force is the root cause of the turmoil that has ravaged the country during the last three years?

The people have no other option than stepping up their resistance until their rights as individuals and nations are upheld. The only way to move in the direction of legitimate stability is by starting to implement the reforms that some elements within the ruling party have announced at various times.

Ethiopia’s rulers evidently did not draw lessons from the imposition of the previous state of emergency. That action only dampened the society’s legitimate resistance for a short period of time. At the same time it occasioned the spread of self-assertiveness into the armed and security forces tasked with implementing the state of emergency. Moreover the acceptability of the armed and security forces by society, if there ever was any, took a considerable hit. Even more importantly, the corruption of the civilian authorities, the main cause of societal grievance, also spread to the armed and security services. All of these developments put together do not augur well for cohesiveness of these forces.

We call on all parliamentarians, especially those from the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO), to reject martial law and urge the Ethiopian people to step up their legitimate peaceful resistance with indefatigable determination and in unison. The people’s choice is between dying with dignity failing which they will be killed in ignominy anyway. The history of the last three decades demonstrates this reality that there is no alternative to dying with dignity in pursuit of one’s legitimate rights.

We call on all political groups to stand in solidarity with our heroic people who have shown readiness to pay any sacrifice to put an end to dictatorship once and for all. We hope the world community will also do likewise although we harbor much skepticism borne out of the experiences of the last three decades. African leaders in particular should be mindful that the seat of the African Union is about to plunge into interminable chaos and take action before it is too late.

Freedom and justice for all!
Oromo Democratic Front (ODF)

Click here for PDF

ODF Statement on the Release of Bekele Gerba and Colleagues from Detention

We are relieved and elated to learn that Bekele Gerba and colleagues have been released from detention. Bekele in particular has established himself as a giant but gentle champion of nonviolent struggle for justice. To the vast majority of Ethiopians, Bekele Gerba represented the moral clarity of Martin Luther King Jr. and the defiance and steadfastness of Nelson Mandela.

We congratulate his family, colleagues in the struggle and friends and the Oromo and Ethiopian populace at large for winning his freedom.

We believe his release marks a major milestone opening the democratic space to resolve all the political, economic and social ills in the country that have led to three years of relentless protests, strikes, and chaos in Oromia and Amhara and part of the South regions.

We take this opportunity to renew our call on the authorities to release the remaining political prisoners and implement the promise of initiating meaningful dialogue with a broad cross-section of stakeholders to pave the way for a smooth and peaceful transition.

Click here for PDF

NEW: ODF on the just released statement by the Central Committee of OPDO_February 6, 2018

FOR IMMEDIATE RELEASE: ODF on the just released statement by the Central Committee of OPDO

We have reviewed, with great interest and care, the just released statement of the just concluded meeting of the Central Committee of the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO), the governing party in the Oromia National Regional State, and a constituent member of the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF).

In the statement, OPDO expressed its willingness and readiness to work with Oromo opposition groups, both inside the country and outside, in promoting the interests and wellbeing of the Oromo people and all the people of the country. Along with promises of reform and a pledge to open the democratic space, it also called on the opposition to work with it to realize a truly democratic multi-national federation in Ethiopia.

We believe the call is timely and a major step in the right direction. And we therefore wholeheartedly welcome and accept OPDO’s call. While commending and applauding OPDO for the bold move, we want to take this opportunity to express our willingness and readiness to work with it not only to realize the aspirations of the Oromo people but also to make Ethiopia’s federation genuinely democratic and multi-national, for which we have been advocating since the founding of our organization.

To this effect, our organization and its leadership is ready to meet its counterparts in OPDO forthwith. We believe this augurs well for Ethiopia’s democratization and charts a path to ensure the age-old dreams of all the Ethiopian people for freedom, democracy and justice, for which tens of thousands have suffered and sacrificed over the decades, become a reality, once and for all.

Freedom and justice for all!
Oromo Democratic Front (ODF)

Click Here for PDF