January 17, 2019

KITAABA HAARAYA: Imala Qabsoo Oromoo Fi Mul’ata ADO

IMALA QABSOO OROMOO FI MUL’ATA ADO
Qabsoo Bilisummaa Oromoo Bifa Jaarraa 21ffaan Gaggeessuu

KITAABA HAARAYA DHIHEENYATTI MAXXANFAMEE DHIHAATU

Kitaabni mata duree, “Imala Qabsoo Oromoo fi Mul’ata ADO jedhu dhihenyatti maxxnfamee dubbisaaf dhihaachuuf jiraachuu isaa yeroo ibsinu gammachuun.

Kitaabni kun Imala dheeraa Qabsoon Bilisummaa Oromoo keessa darbee sadarkaa ammaarra ga’e irratti hundaa’ee kan qophaawe yoo ta’u, kutaa torbaa fi boqonnaa afurtamii ja’atti qoodamee dhihaate.

Kitaabni Kun mul’ata qabsa’onni Oromoo ganama yeroo manaa ba’an qabatanii ka’an, qabsa’onni har’aa kan harkaa qabanii fi egeree Oromoof mul’ata irra wayyaa jedhamee akeekame hunda walitti qabatee kan dhihaatee dha. Haaluma kanaan kutaa jalqabaa kitaaba kanaa keessatti Seenaa Oromoo cuunfamee dhihaata. Kunis;

• Achi dhufiinsi Oromoo, biyyi isaa, aadaa fi seenaan isaa, malbulchiinsi isaa maal akka fakkaachaa ture gabaabse ibsa. Itti dabalees Oromoon osoo sirna alagaa jalatti hin kufin dura, akkamitti akka jiraachaa ture, kufaatii bulchiinsaa fi Gadaa Oromoof wanneen sababa ta’an ilaala. Itti fufuunis fincila Oromoon ittisa biyya isaaf, akkasumas mirga humnaan sarbame deeffatee gonfachuuf taasisaa ture hanga ta’e cuunfee qabatee jira.

Kutaa 2ffaa kitaaba kanaa keessatti, qabsoon Oromoo boqonnaa haaraa seenuu fi dhaloota ABO hanga Kufaatii Mootummaa Dargii bara 1991tti haallan turan gada fageenyaan ilaala.

Kutaa 3ffaan kitaaba kanaas itti fufiinsa seenaa kutaa 2ffaa qabatee kan jiru yoo ta’u, innis “Kufaatii mootummaa Dargii bara 1991 fi ijaarsa Mootummaa Cehumsaa” mata dure jiedhu jalatti barreeffama dhihaate qabatee jira. Kana keessattis

• Yeroo Mootummaan Dargii Kufaa jirutti haala ABO irra ture,
• Qooda fudhannaan ABO ijaarsa Mootummaa Chehumsaa Ethiopia keessatti maal akka fakkaachaa ture,
• ABO mootummaa cehumsaa keessatti sochii akkamii qabaachaa akka ture,
• Yeroo mootummaa cehumsaa sana keessatti akkaataa waraanni Bilisummaa Oromoo Mooraa itti seenee fi Mooraa keessaa cabsee itti ba’e fi dhuma irrattis ABO mootummaa cehumsaa sana keessaayyuu itti ba’e addeessa.

Kutaa 4ffaa kitaaba kanaa keessatti “ABO Motummaa Cehumsaa Booda” mata duree jedhu jalatti barreeffama dhihaate qabata. Kunis ABOn mootummaa cehumsaa keessaa erga ba’een booda deebi’ee of ijaaruutii hanga haleellaaa fudhachuu ga’utti haalleen turan adeessa. Itti fufuunis rakkoo mooraa qabsoo bilisummaa ABOn hogganamu keessatti dhalatee fi adda ba’insa yeroo garaagaraatti rawatan xuxxuqa.

Kutaa 5ffaan Dhaloota Waltajjii Marii Oromoo fi sochii inni taasisaa ture gad fageenyaan addeessa.

Kutaa 6ffaan Dhaloota, Mul’ataa fi Imala ADO irratti hundaa’ee qophaawe. Kana keessatti Mul’atni ADOn qabsoo bilisummaa Oromoo bakka amma jiru gara fuula duraatti tarkaanfachiisuuf qabu, ejjennaa inni Lammummaa, Hiree murteeffannaa, fi Ethiopia akka Fediraala Dimokiraatawaa sabdaneessaatti caasessuu irratti qabu fi kanneen biroo qabatee jira. Itti Dabalees, Ejjennaa ADOn tokkummaa qabsa’ota Oromoo irratti qabuu fi sana dhugoomsuuf tattaaffii ta’aa tures dabalata. Dhimmi Ijaarsa ENM (Ethiopian National Movement) Sochiin Biyyoolessa Ethiopias kana keessatti hammatamee jira.

Kutaa7ffaa fi inni dhumaa seenaa diddaa ummata Oromoo karaa hiriira nagaa fi fincila adda addaan ta’aa turan qabatee jira. Kunis sochii barattoota Oromoo bara Mootummaa Hile-sillaasee kaasee hanaga Fincila Dhiheenyatti Oromiyaa fi Biyyoota Amaaraatti gaggeeffamee hanga Labsii yeroo hatattamaa mootummaan Wayyaanee baasetti halleen jiran irratti hundaa’ee qophaawe.

Dhimmoota Qabsoo garii baayyeenis kana keessatti hammatamanii jiru. Kitaabni Kun ADOn qophaa’ee maxxanfamellee dhimma qabsoo Oromoo irratti hundaa’ee kan qophaawe waan ta’eef argattanii dubbisuun isin gargaara. Eeggadha.

Comments are closed.