February 22, 2019

Bobbaa gara Finfinnee Irratti Ibsa Adda Demokraatawaa Oromoo (ADO)

Bitootessa 22, 2015
ODF StatementAddi Demokraatawaa Oromoo (ADO) dhaloota isaa irraa aansee mirga ummata Oromoo deebisuu fi ummatoota Itoophiyaa maraaf birmaddummaa fi demokraasii iggiteessuuf karaa nagayaa fi qabsoo siyaasaa filate. Kanaafis, deebisee biyya isaa irrattii fi ummata isaa keessatti of hundeessuu dursa laate; ammas itti jira; borus itti fufa. Akeeka eebbifamaa kana dhugoomsuufis, humnoota polotikaa Itoophiyaa mara, keessattuu paartii mootummaa fi mootummichallee, dubbisaa ar’a gaye. Haa ta’u malee, tattaaffiin keenya kan mootumicha wajjiin haasa’uun dhibdee nu gidduu jiran furuu fi biyyatti deebi’iinsa dhaaba keenna aanjessuu akka hawwametti jalqabamuu hin dandeenne.

Ijibbaata waggaa lama guutuu alarraa gochaa turameen booda, nagayaaf jecha tarkaanfii gama tokkoo fudhachuun jilli hooggana ADO ol’aanaan tokko kan Prezdaantii dhaabichaa, Jaal Leencoo Lataan durfame, haasa’a harkifate jalqabuuf gara Finfinnee bobba’e. Jilli kuni Bitootessa 19, 2015 Finfinnee ga’uun haasa’aaf baallama argachuuf aanga’oota mootummaa adda addaa kallattiin qunnamuutti seene. Hatta’uu malee amaan kanatti moottumman nu haasofsiisuuf qophii waan hinta’iniif jilli keenya Bitootessa 22, 2015 gara Awrooppatti deebi’uuf dirqamee jira.

Kan hundaaf mirkaneessuu barbaadnu kuni kan agarsiisu dhuma karaa kanaa miti; jalqaba malee. Carraaqqiin dhaaba keenya ummata isaa keessatti hundeessuu dachaa dachaan itti fufa.. Daandii nagayaa dheeraa, daddabaa fi xaxaa kan gufuun lakkaa’amee hin dhumne irratti nama mudatu akka ta’e sirritti hubanna. Kanaaf humnoota polotikaa biyya keenyaa cufa wajjiin haasa’uun sirna dhugaan demokraatawaa fi misooma itti-fufa qabuu fi qooda haqaa qabu kan hunda ruruma hiyyummaa keessaa baasu argamsiisuuf carraaqqii gochaa baanee fi jirru haga fullaanii argamutti obsaan, malaa fi murannoon itti fuulleffanna.

Itoophiyaan ammallee akka deeboo isii qaxxaamura seenaa irra geettee jirti. Of-booddee shirgigaachuu hanqisuu fi biyyattii karaa nagayaa, dimokraasii fi misooma waaraa irratti fuuldura tarkaanfachiisuun gootummaa murtii siyaasaa hadhaawaa fudhachuu gaafata, keessattuu paartii biyya bulchaa jiru irraa. Kanaaf, kutannoo jijjiirraakaraa nagayaa fi demokraasiin argamsiisuuf qabnu irra deebinee mirkaneessaa, humnoota hundaaf, keessattuu paartii biyya bulchuu, akkasumas hawaasa addunyaa keessaa kanneen isa waahelfatan carraaqii keenya kan nagayaa kanaaf deebii eehumsaa akka kennanii fi gaaffii ummatoota keenyaa kan bilisummaa fi ulfinaan biyya isaanii irra jiraachuu akka deeggaran waamicha goona.

Birmadummaa fi haqni hundaaf!

Koree Huji Raawwachiiftuu
Adda Demokraatumaa Oromoo
Bitootessa 22, 2015

PDF Version
ODF statment on Finfinne_Afaan Oromo 3-22-15

Comments are closed.