April 20, 2014

:

Walitti bu’insa dhihenyatti Oromoota Booranaa fi Gujii gidduutti ta’e ilaalchisee ibsa ADO -

Tuesday, April 15, 2014

RBO – March 2014 -

Friday, April 4, 2014

Sagantaa Irbaataa ADO Marsaa ADO MN’n Qophaawe -

Wednesday, March 26, 2014

RBO – February 2014 -

Wednesday, March 5, 2014

Walgahii Ummata- Marsa ADO Naanno Lancaaster Pennsylvania -

Friday, February 14, 2014

The Search for a De-ethnicized Ethiopian Identity -

Wednesday, February 5, 2014

RBO – January 2014 -

Saturday, February 1, 2014

Nelson Mandela Irraa Maal Barannaa? -

Saturday, January 25, 2014

Ergaa Gulaalaa Imaammata ADO Ibsu -

Friday, January 24, 2014

RBO – December 2013 -

Wednesday, January 1, 2014

ODF New Year Message -

Wednesday, January 1, 2014

Official ODF Logo (Asxaa) -

Thursday, December 19, 2013

ODF on the Passing of Nelson Mandela -

Thursday, December 12, 2013

RBO – November 2013 -

Thursday, December 5, 2013

Statement on the Mistreatment of Immigrants from Ethiopia in Saudi Arabia -

Sunday, November 24, 2013

Hidhaa fi ajjeechaan biyya Saudii-Arabiyyaa -

Friday, November 22, 2013

Walgahiin ADO biyya Canada -

Thursday, November 14, 2013

Upcoming Events -

Friday, November 8, 2013

RBO – October 2013 -

Wednesday, November 6, 2013

Tokkummaa keessatti qabsoo, Qabsoo keessatti Tokkummaa -

Sunday, November 3, 2013

 • ODF Statement

  Walitti bu’insa dhihenyatti Oromoota Booranaa fi Gujii gidduutti ta’e ilaalchisee ibsa ADO

  Addi Demokiraatawaa Oromoo ADOn walitti bu’insa dhiheenya goosota Oromoo Booranaa fi Gujii gidduutti ta’ee miidhama guddaa qaqqabeef gadda guddaa itti dhaga’amu ibsata. Sababa walitti bu’iinsa kanaanis lubbuu fi qabeenyi heedduun galaafatameera. Hundeen rakkoo kanaas hirdhina bulchiinsa gaarii fi sarbama mirga ilma namaa kan Ethiopia kessatti raawatamaa jiru ta’uun isaa mamsiisa mitti. Rakkoon akkanaa hawaasa giddutti akka hin dhalanne bulchiinsi moottummaa eeggannaa barbaachisu hunda gochuutu isarra ture. Mormii fi dhibdee dhalateefis gara lameenuu irraa dhageefachuudhan furmaata gama lachuu walitti harkisu lafa kaayutu silaa irraa eegama. Kun ta’uu dhabuu irraa dhiigni obboleewwan lamaan jiduutti dhangala’ee jira. Kun gaddisiisaa dha.

 • IMAG0855

  Sagantaa Irbaataa ADO Marsaa ADO MN’n Qophaawe

  Sagantaa Irbaataa ADO Marsaa ADO MN’n Qophaawe Bitootessa/March 22 bara 2014 Qophiin Galgala Irbaataa ADO Marsaa ADO Minnesotaan gaafa Bitootessa (March) 22, 2014 magaalaa lakkuu (Minneapolis- Saint Paul) keessatti qohaa`e milkiin xumuramee jira. Qophii irbaataa kana irratti kan argaman miseensootaa fi deeggartoota ADO afeeramanii fi dhibbaan lakkaawaman ture. Qophiin kun akka aadaa Oromootti eebba maanguddootaa fi abbootii amantiin baname. Itti aanusuudhaan wal-gahii kana irratti bakka buutuun Waajjira Senator Minnesota Al Franken jedhamu irraa argamte Aadde Ayianna Kennerly dhaamsaa fi nagaa Waajirra Senaotor Al Franken irra fidde dhiyeesitee jirti. Dhaamsa ishee keessattis Waajjirri isaanii ilmaan Oromoo Minnesotaa keessatti argaman karaa barbaachisaa…

 • ODF Meeting in Lancaster, PA

  Walgahii Ummata- Marsa ADO Naanno Lancaaster Pennsylvania

  Gaafa Amajjii 18/2014 walgahii Ummata Lancaaster Pa keessa, Marsa ADO Pa dhaan kan qophawee akeeka yaamameef milkkiin xumuraame. Walgahii kana iraati kan hirmaatan miseensooni ADO Pa, Deegertoota ADO fi hawwaasni Oromoo naanno Pennsylvania jiraan baayyinaan iraati argaamu dhaan ibsa haala qabsoo Oromoo keessa jiru dhageefaatani, marii hoggantoota ADO waliin goodhaanif carraa bananii. Walgahiin kun akka aaddaa Oromootti Eebba manguddotaan eegale, Itti aansuun J/Caalaa Lataa hirmaatoota walgahii kana baga nagaan dhuftanii jadhaani akeeka walgahii kana ibsuu dhaan keessummota kabaaja hoggantoota ADO hirmatoota walgahii kana waliin wal barsisaani.

 • Ethiopia

  The Search for a De-ethnicized Ethiopian Identity

  By Israel Fayisa The issue of identity has always been part of human socio-political evolution. Ancient history tells us nothing but how people of common ancestry lived together and how these people fought with others for greed or grievance. Slavery started and ended with identity at its core. Industrial revolution gave birth to the expansion of trade with people from different backgrounds. Obviously imperialism is based on the expansion of the territory of some people at the expense of others of different culture. Today democracies are struggling with how to address identity questions to bring sustainable peace. Identity is one…

 • Nelson Mandela

  Nelson Mandela Irraa Maal Barannaa?

  Obbo Baqalaa Jiraataan barreeffamee RBO akka Gulaalametti Gotichi Afrika Nelson Mandelan erga dhukkubsatee mana yaalatti deddebi’uu eegale irra kaasee hawasni adunyaa kanaa guutuun waa’ee isaa jala bu’ee hordofaa ture. Midiyalee beekamoon haala isaa duuka bu’ani adunyaadhaf ibsaa turan. Dhukkubsachunis ta’e duuti hiree namaa, kan nama biraa hin hafne yoo ta’eyyuu kan Mandelaa adda ture.  Hawwasni adunyaa kanaa du’a goota kanaa dhga’us ta’e arguu hin barbadne jechuun ni danda’ama.  Dhugadha namni akka Mandelaa silaa du’uu hin qabu. Otuu danda’amera ta’e fakkeenya qabsoo bilisummaa, nagaa, araaraa fi namoomaa ta’ee barabaraan jiraata ture. Garuu hangam jallatamaa ta’uyyuu nama ta’ee waan dhalateef qaamaan du’ee…

Editorial

Official ODF Logo

Ergaa Gulaalaa Imaammata ADO Ibsu

Jan 24, 2014

Addi Demokiratawaa Oromoo ibsa waggaa haaraa bara 2014 baase keessatti bara Kana hojii gurguddaa lama akka isa eeggatu ibse, kunneenis haala ummata isaa keessatti qaamaan argamee qabsoo bilisummaa ittiin finiinsu mijeessuu fi  dirree saboota biroo wajjiin qabsoo ittiin qindeeffatu anjeessuu akka ta’e addeesse. Itti dabaluunis Addi Dimokiratawaa Oromoo  mul’ata isaa kana fiixaan baasuuf qaama kamuu  kan rakkoo biyya sanii furee biyya sana biyya saboota hundaa akka taatu barbaadu wajjiin hojjechuufis ta’e waliigaltee uumuuf qopha’aa tahuu ibse.

OLF

Hidhaa fi ajjeechaan biyya Saudii-Arabiyyaa

Nov 22, 2013

Cafaqaan, hidhaa fi ajjeechaan biyya Saudii-Arabiyyaa keessatti baqatoota Oromoo fi lammiiwwan  Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru haal duree tokko malee daddaffiin dhabbatuu qaba! Ergaa Gulaalaa Imaammata ADO Ibsu Dhiheenya kana hawaasa Oromoo fi Ethiopia, akkasumas hawaasa saboota Afirka fi biyyoota sadaffaa sababa adda addaan biyyaa isaanii irraa ba’anii biyyoota arbaa adda addaa keessa jirtan irra miidhaan sukaneessaan yeroo gara yerootti  ga’aa jiru heedduu yaaddessaa ta’ee jira. Keessumaa mootummaan Saudi bifa baqaanis haa ta’u hojii barbaadannaa ykn sababa adda addaan dhaqanii biyya sana keessatti argamn irratti tarkaanfii gara jibinaa inni fudhachaa jiru seera mataa isaa baafatee qabuu kan mirga dhala namaa kabajuufi…

Unity is Strength

Tokkummaa keessatti qabsoo, Qabsoo keessatti Tokkummaa

Nov 3, 2013

Mata duree knaa nama gubbaa irra laaluuf jechoonni tokkummaa fi qabsoo jedhan jechoota waliif faallaa fakkaatu. Garuu nama gadi-faggeessee xiinxallee fi akkaataa sabootaa fi ummatoonni addunyaa itti jiraatanii guddatan hubateef tokkummaa fi qabsoon walii faallaa osoo hintayin tasumayyuu walkeessatti ykn walii wajjin jiraatan hubata. Tokkummaa fi qabsoon walmalee hinjiraatan. Sabni tokkos yoo tokkummaa hinqabaatin akka sabaatti jiraachuu hindanda’u. Akkasumas tokkummaa keessatti qabsoon yoo hinjiraatin guddatee fuulduratti warraaquu ykn tarkaanfachuu hindanda’u. Kana jechuun tokkummaan madda jireenna saba tokkoo yoo ta’u qabsoon ammoo madda guddinnaati. Saba tokko akka sabaatti jiraachisuu fi guddisuun karaa filmaata biraa hinqabne tawuu isaa qabsaa’otaa fi jaarmayoonni Oromoo…

Passport

Ambummaa (Citizenship)

Sep 30, 2013

Seenaa Eenyummaa (Identity) kessatti, ilmi namaa akka jiraataa hawaasaa-fi-siyaasaa (socio-political), eenyummaan isaa akka karaa sirnaa bifa shaniitiin of mulisee argina. Isaanis, kara sirna abbaa-lafummaa (feudal), sirna aango-mootii (monarchical), sirna abbaa-irrummaa namtokkee (tyrannical), sirna sabummaa (national) dhaaf sirna Ambummaa  (citizenship) ti. Egaa, Ambumman mullistu eenyummaa hawaasaa-fi-siyaasaa kessaa isa tokko. Ambumman eenyummaa warra kabira wajjin al takka takka woldorgommiin, al takka takka nagaan, al takka takka eenyummaa hunda keessaa isa olaanaa ta’ee yeroo argamu, al takka takkammoo eenyummaa kanneen biroo jalatti liqimsamee, xiqqaatee jiraatee as gahee jira. Hariiroon sirna abbaa-lafummaa kessa jiru hariiro gubbaa-gadii (hierarchical) ta’ee, kan inni itti rarra’u walitti dhufeenya…

Statements

ODF Statement

ODF New Year Message

As the year 2013 gives way to 2014, we, members of the Oromo Democratic Front (ODF), wish our fellow Oromo as well as all the other peoples of Ethiopia a Happy New Year! The launching of the ODF in 2013 heralded the entry of the decades-old struggle of our people for self-determination into a brand new phase. This re-articulation of the objectives of the Oromo struggle for self-determination is predicated on forging a close relation between our quest for our national rights and the struggle for same rights by all those living in our proximate environment. We proceeded from the…

OLF

Statement on the Mistreatment of Immigrants from Ethiopia in Saudi Arabia

We, members of the Oromo Democratic Front (ODF), strongly condemn all actions of brutality carried out against migrant workers from Ethiopia in the Kingdom of Saudi Arabia. Leave alone our fellow Oromos, we do not wish such dehumanizing, barbaric, and vicious violence being inflicted on any human being whatsoever.  Although officials of the Kingdom of Saudi Arabia have every right to ask foreigners to leave their country, it should be done in a civilized fashion where people are not dehumanized and abused. The Kingdom of Saudi Arabia, under the UN charter, has an obligation to observe and protect human rights…

ODF Political Program

ODF Political Program (Amharic)

Please download the attachment to get the Amharic version of ODF’s Political Program. ODF Political Program (Amharic)

ODF Political Program

Sagantaa Siyaasaa ADO

SEENSA SAGANTAA SIYAASAA ADDA DEMOOKRAATAWAA OROMOO (ADO) Itoophiyaan erga dhuma jaarraa 19ffaatti, lola gabroomsaa fi gara-jabeessa mootummaa Menikin geggeefamen, akka biyyaatti ijaaramtee jalqabdee mana hidhaa fi dararama sabootaa, sab-lamootaa fi ummataa ti. Hidhamtoota kanneen keessaa Oromoon saba tokko. Weerarri gabroomsaa Minilikin geggeessame kunis duguuggaa sanyii ummata biyyichaa irraan gahuu bira dabre lubbuu hedduu beelaa fi dhukkubaan galaafatee. Balaa lola kanarraa maddeen Oromoon bilisummaa dhabee, abbaa biyyummaa sarbamee, qabeenya isaa saamamee sadarkkaa gabrichaatti (faanshotti) gadi bu’uu bira lufee (serfs) sirna jibbamaa gabbaarummaa (gabbar system) jalatti kufe. Oromoon yeroo sana irraa eegalee bilisummaa fi kabajaa eenyummaa isaa deebisee gonffachuudhaaf lola walirraa hincitne…